HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,760,969 lượt truy cập
  • Mô hình nhiều triển vọng
  • Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, với mô hình nuôi dê thương phẩm nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Châu Thành A đạt nhiều kết quả bước đầu.
  • Tăng tốc thực hiện giảm nghèo bền vững
  • 06:31, 30/10/2023
  • Thành phố Ngã Bảy đang tăng tốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, quyết tâm triển khai các dự án, tiểu dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.
  • Nỗ lực giảm nghèo bền vững
  • 09:13, 20/10/2023
  • Các ngành, địa phương của thị xã Long Mỹ tích cực thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân.