HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
155,430,343 lượt truy cập
  • THÔNG ĐIỆP NIỀM TIN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
  • 23:01, 02/09/2022
  • Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách cùng tên do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản đầu năm 2022
  • VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU TRÊN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI?
  • 22:54, 02/09/2022
  • Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996), Đảng ta xác định, Việt Nam đã bước qua chặng đường đầu của thời kỳ quá độ đi lên CNXH. từ 1996 đến nay, chúng ta đang ở chặng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.