HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
156,193,452 lượt truy cập
  • Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  • Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam; đi lên CNXH là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Ðể thực hiện âm mưu chống phá, các đối tượng thù địch không ngừng chĩa mũi nhọn vào phê phán, công kích, xuyên tạc sự lựa chọn này nhằm mục đích làm chệch hướng con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Thực tế này đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn tỉnh táo, nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.
  • THÔNG ĐIỆP NIỀM TIN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
  • 23:01, 02/09/2022
  • Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách cùng tên do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản đầu năm 2022
  • VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU TRÊN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI?
  • 22:54, 02/09/2022
  • Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996), Đảng ta xác định, Việt Nam đã bước qua chặng đường đầu của thời kỳ quá độ đi lên CNXH. từ 1996 đến nay, chúng ta đang ở chặng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.