THỜI SỰ TRONG TỈNH

Triển khai các Kết luận, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt

* Cấp huyện và cơ sở hoàn thành triển khai các Kết luận, Nghị quyết Trung ương 5 trong tháng 8, 9-2012
03/08/2012 07:43:01

(HG) - Ngày 2-8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI). Ông Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đã triển khai 1 nghị quyết và 4 kết luận đã được Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) thông qua. Trong đó, “Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992”,

do Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc trực tiếp triển khai. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là yêu cầu khách quan, cần thiết. Quan điểm của Trung ương là chỉ sửa đổi những vấn đề đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, đã đủ cơ sở và tạo được sự thống nhất cao. Theo đó, về chế độ chính trị, phải khẳng định chế độ dân chủ ở nước ta là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Về chế độ kinh tế, khẳng định chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.NGUYÊN.

 

“Kết luận về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” nhấn mạnh đến vấn đề đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai.

 

“Kết luận về Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”, nhấn mạnh đến việc ưu tiên điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gắn với việc khắc phục tình trạng quá nhiều loại phụ cấp; soát xét lại chế độ tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước, khắc phục tình trạng bất hợp lý, chênh lệch quá lớn giữa cán bộ quản lý và người lao động.

 

Riêng “Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, chỉ rõ không tổ chức ban chỉ đạo tỉnh, thành phố về phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Đối với Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”, đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cư dân trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo năm 2020 tăng trên 3,5 lần so với năm 2010. Có 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; khoảng 2,5 triệu người được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên, trong đó trên 30% là người cao tuổi vào năm 2020…

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc lưu ý mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần các kết luận, nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác. Việc học tập, triển khai các kết luận, nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Người đứng đầu các cấp ủy phải nêu cao trách nhiệm, chú trọng kiểm tra, giám sát việc học tập, thực hiện các kết luận, nghị quyết kịp thời.

 

Dự kiến cấp huyện sẽ hoàn thành triển khai các kết luận, nghị quyết trong tháng 8, cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 9, từ tháng 10-2012 triển khai ra dân.

HOÀNG NGUYÊN

Chuyên Đề