• Hậu Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử
 • Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số là xu thế khách quan trong quản trị nhà nước và các địa phương hiện nay. Mục tiêu của bước chuyển này là tạo ra sự thích ứng nhanh trong quản lý của chính quyền với sự góp sức của khoa học, công nghệ; đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò chính quyền kiến tạo và đồng hành với sự phát triển.
 • Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • 08:43, 21/09/2022
 • Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng, cơ sở, động lực, mục tiêu cho mọi giai đoạn xây dựng và phát triển Việt Nam. Đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển Việt Nam hòa bình, thịnh vượng như hôm nay là biểu hiện thực tiễn sinh động của việc Đảng ta kế thừa, vận dụng linh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước nhà. Việc nhận diện đúng bản chất, biểu hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Người, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
 • Hậu Giang thực hiện khát vọng phát triển theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
 • 08:41, 21/09/2022
 • Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập cụ thể trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII, đây là một điểm mới vô cùng nổi bật của Đại hội. Văn kiện nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý
 • Tích cực phản bác các quan điểm sai trái về cán bộ, đảng viên
 • 08:22, 21/09/2022
 • Thời gian qua, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy rất tích cực tham gia đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân của các thế lực thù địch.
 • Giảng viên Trường Chính trị: Quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 16:08, 14/09/2022
 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, đối với giảng viên Trường Chính trị thì đây còn là nhiệm vụ, trọng trách quan trọng hàng đầu nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Văn nghệ sĩ Hậu Giang bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 16:05, 14/09/2022
 • Thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh rất quan tâm trong lãnh đạo, định hướng cán bộ, hội viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
 • 09:07, 04/08/2022
 • Sau 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là với những thành tựu qua 10 năm thực hiện đặc trưng “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”