Tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ

11/07/2023 | 20:48 GMT+7

Đó là yêu cầu của ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào ngày 11-7.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua Nghị quyết Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, với tinh thần: “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng với phương châm: “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, tỉnh luôn tranh thủ cơ hội, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững. Nhờ đó, tỉnh đạt được những kết quả khá toàn diện, có tính bứt phá trên nhiều lĩnh vực.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình trong nước và của tỉnh có thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng khó khăn thì nhiều hơn. Cùng với đó, tỉnh ta phải tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ lớn, việc khó, nhất là tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất phục vụ các dự án trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, như các dự án đường cao tốc; dự án mở rộng các tuyến giao thông liên tỉnh, liên huyện; các dự án phát triển đô thị, mở rộng du lịch quy mô lớn…

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, định hướng chiến lược quy hoạch phát triển tỉnh bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 9-10%; thu ngân sách mỗi năm tăng 1.000 tỉ đồng là nhiệm vụ các năm còn lại rất nặng nề và thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn, quyết tâm cao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mặt khác, phải có nhiều quyết sách, tìm ra nhiều động lực, cơ hội mới để tăng tốc, bứt phá.

Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, ông Nghiêm Xuân Thành yêu cầu cần tập trung nguồn lực, tiếp tục thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ và 24 giải pháp cụ thể nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Chương trình số 50 của Tỉnh ủy. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực được xác định trong Báo cáo giữa nhiệm kỳ, với quan điểm “không lùi bước, không nói khó, không nói không thể”, đoàn kết đồng lòng, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất. Tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, thách thức quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng. Phát huy những kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trọng tâm là Nghị quyết số 05 về phát triển nguồn nhân lực, Đề án số 05 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Đề án số 06 về thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phải tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 và kết luận chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu phát triển nhanh, hiệu quả bền vững. Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành thu ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất, kinh doanh phát triển, nuôi dưỡng các nguồn thu, quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu thu chi ngân sách Chương trình 50 đã đề ra.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung nguồn lực, quyết tâm chính trị cao, tạo quỹ đất sạch phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch. Chuẩn bị đủ, kịp thời diện tích đất sạch đáp ứng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng và cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh từng năm và cả nhiệm kỳ đạt mục tiêu chương trình đề ra. Giữ vững vị trí xếp hạng chỉ số PCI của năm 2022. Xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển đô thị thông minh kinh tế số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội.

Riêng về công tác xã hội, ông Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các cấp, các ngành chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Thực hiện có hiệu quả thực chất Nghị quyết về phát triển văn hóa; chiến lược phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023-2030. Quan tâm các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển du lịch. Giải quyết tốt việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt công tác tuyển quân…

Về một số nhiệm vụ đến cuối năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung xây dựng danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và bản mô tả vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và xây dựng sổ tay đảng viên điện tử. Tập trung tối đa các nguồn lực triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trọng tâm là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và nâng cao đời sống Nhân dân. Ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề ra lộ trình, tiến độ thực hiện từng năm và cả giai đoạn. Phân công, phân nhiệm cụ thể rõ đơn vị, cá nhân phụ trách.

Bên cạnh đó, chú trọng thu hút, tiếp cận nhà đầu tư khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có năng lực, kinh nghiệm. Chuẩn bị tốt các điều kiện phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư vào 2 khu công nghiệp mới: Khu công nghiệp Sông Hậu 2 và Khu công nghiệp Đông Phú 2 đúng tiêu chí đã đề ra. Ưu tiên giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ các công trình trọng điểm và phát triển công nghiệp, đô thị. Tiếp tục kêu gọi đầu tư, trọng tâm là tiếp cận thành công nhà đầu tư phát triển khu đô thị, văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô lớn…

 

TRƯỜNG SƠN lược ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>