Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ

30/01/2023 | 08:59 GMT+7

Trong năm vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác đạt nhiều kết quả tích cực.

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.

Những kết quả nổi bật

Theo ông Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trong năm qua, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được quan tâm thực hiện tốt; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu.

Đặc biệt tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025” với quy mô lớn, nội dung sâu sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng, hiệu ứng mạnh mẽ, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tham gia Hội thi cấp tỉnh đạt giải cao nhất và được đánh giá là đơn vị mạnh trong công tác tuyên truyền.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Phước, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, đảng bộ đúng Điều lệ, quy định của Đảng và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Đảng ủy Khối. Kịp thời củng cố tổ chức, bộ máy cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cấp ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Mặt khác, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo chặt chẽ, đúng nội dung theo chỉ thị, hướng dẫn. Công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2022. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt. Ngoài ra, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời xây dựng và triển khai, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định.

Nổi bật là thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, qua đó phát huy nhân tố tích cực, chủ động cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; giải quyết tốt đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền; xem xét, xử lý kịp thời nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền, đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục. 

Cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đoàn thể bám sát điều lệ, phát huy tốt vai trò, góp phần cùng với tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thành tích kể trên của Đảng ủy Khối có phần đóng góp quan trọng của các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Ông Lư Xuân Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết, trong năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, mỗi chi bộ và từng đảng viên luôn bám sát và thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng đảm bảo đúng theo quy định. Đặc biệt, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với lãnh đạo ban luôn được chú trọng, thực hiện rất hiệu quả.

Nhờ vậy, giúp cho Đảng ủy, lãnh đạo ban hoàn thành tốt chương trình công tác trọng tâm đã đề ra trong năm 2022. Nổi bật là ngay từ đầu năm, trên cơ sở chương trình công tác của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các đề án, quy định về công tác cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Trong đó, tập trung tham mưu ban hành, triển khai thực hiện Đề án về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 1120 về bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Đề án đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng ủy còn phối hợp với lãnh đạo ban tham mưu Tỉnh ủy một số chủ trương lớn về công tác tổ chức cán bộ.

Đơn cử như: Đề án số 04 về thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031… “Đảng ủy phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, động viên, biểu dương đối với cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”, ông Lư Xuân Sơn cho biết thêm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Kết quả đạt được của năm 2022 sẽ tạo nền tảng để Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2023. Ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cho biết, trong năm nay, Đảng ủy Khối tổ chức triển khai sinh hoạt chính trị về Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, để triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022-2023 trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối. Song song đó, tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, kịp thời giải quyết, xử lý những thông tin còn vướng mắc.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, điều hành, làm tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy đảng với chính quyền, giữ vững nguyên tắc, điều lệ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

Trên tinh thần đó, ông Tống Hoàng Khôi lưu ý, các cấp ủy quan tâm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, chú trọng đến chất lượng và hiệu quả. Tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động tốt, chỉ đạo công đoàn chuẩn bị tốt nội dung đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Hậu Giang đúng thời gian quy định.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, góp phần cho tỉnh hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tăng tốc, đột phá trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Do đó, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu Đảng ủy Khối tăng cường củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong khối, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục củng cố tổ chức đảng ở các nơi còn khó khăn; quan tâm đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể cũng như động viên các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Đảng ủy Khối tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị trong khối. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Đồng thời, tận dụng tốt cơ hội xây dựng và vận hành hệ thống chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động. Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với đặc thù khối. Tập trung triển khai hiệu quả các kế hoạch, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra...

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>