Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt nhiều kết quả

16/08/2022 | 09:57 GMT+7

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Hậu Giang đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và các đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, tinh gọn tổ chức bộ máy...

Ông Đoàn Minh Thanh (thứ 4 từ trái qua) nỗ lực thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy.

Triển khai, thực hiện nghiêm

Theo Tỉnh ủy Hậu Giang, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18 được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; tạo được sự đồng thuận, chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai các đề án, nhiệm vụ.

Thông tin về kết quả thực hiện nghị quyết ở địa phương mình, ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy, cho biết, sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai, thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, huyện Vị Thủy cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các phòng, ban của huyện theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp phó. Vào thời điểm năm 2017, Khối Đảng, Khối chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện có 24 đồng chí cấp trưởng và 43 đồng chí cấp phó; sau khi sắp xếp, kiện toàn đến nay, có 19 đồng chí cấp trưởng (giảm 5 đồng chí so năm 2017) và 39 đồng chí cấp phó (giảm 4 đồng chí so năm 2017).

Huyện cũng đang thực hiện kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối gồm: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại các xã Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã tại xã Vị Trung.

Năm 2021, huyện đã giải thể Phòng Dân tộc, Phòng Y tế, giao chức năng nhiệm vụ về cho Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện; đồng thời, thực hiện sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao với Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện…

Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết thêm: “Việc nhất thể hóa các chức danh sẽ phát huy hiệu quả sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và các chức danh người đứng đầu cơ quan Đảng, Nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, tăng cường được vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, giảm bớt các cuộc họp, các cuộc triển khai để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị”.

Đảm nhận cùng lúc 2 nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy, ông Đoàn Minh Thanh cho rằng, khó khăn là có thật khi công việc nhiều, nhưng cũng có không ít thuận lợi. Đó là Ban Dân vận là cơ quan tham mưu cho cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam là cơ quan tổ chức triển khai, thực hiện chủ trương của cấp ủy về công tác tập hợp, vận động quần chúng, hai cơ quan có những điểm tương đồng.

Do vậy, khi thực hiện Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ thuận lợi trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ, vừa tham mưu cho cấp ủy đảng về chủ trương, chính sách công tác dân vận, vừa chỉ đạo tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách dân vận của Đảng.

“Việc đảm nhận cùng lúc 2 nhiệm vụ thì công việc nhiều hơn so với trước đây, do đó tôi phải nỗ lực nhiều hơn, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, có sự phân công, giao việc rõ ràng, cụ thể và phối hợp chặt chẽ với cấp dưới để các công việc được tổ chức thực hiện kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả”, ông Thanh chia sẻ.

Những kết quả đạt được

Nhờ sự chủ động, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp đã giúp tỉnh triển khai, thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 18 cũng như trong kế hoạch của Trung ương, địa phương. Đến nay, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức được thực hiện theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Cụ thể, tính đến ngày 30-6-2022, số lượng phòng và tương đương thuộc cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh có 21 phòng, giảm 9 phòng so với thời điểm 30-6-2017.

Trong khi đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính được tỉnh triển khai, thực hiện đồng bộ. Hiện, UBND tỉnh đã phê duyệt 19/19 đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành tỉnh, thực hiện tinh gọn bộ máy bên trong của các sở, ban, ngành tỉnh. Trong giai đoạn từ ngày 30-6-2017 đến ngày 30-6-2022, số phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành tỉnh đã giảm từ 149 phòng xuống còn 108 phòng, giảm 26 cấp trưởng phòng, 17 cấp phó phòng.

Tỉnh còn thực hiện hợp nhất Đảng bộ Khối doanh nghiệp với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Sau hợp nhất, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; ban hành chương trình công tác, các quy định, quy chế làm việc, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nội bộ.

Về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2021 cũng đạt mục tiêu giảm ít nhất 10% biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, trong Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đã tinh giản biên chế, hợp đồng lao động đạt tỷ lệ 10,17%; Khối chính quyền địa phương, đã tinh giản biên chế cán bộ, công chức đạt tỷ lệ 10,61%, viên chức đạt tỷ lệ 10%, hợp đồng 68 đạt tỷ lệ 10,3%.

Từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã thực hiện giảm 42 đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện sắp xếp thu gọn hợp lý đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng ấp, khu vực. Theo đó, đã giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã và 14 ấp, khu vực.

Tiếp tục giảm khâu trung gian, đầu mối, cấp phó

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng, tỉnh đã triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18 nghiêm túc, sâu sắc, kịp thời, tạo được sự đồng thuận, chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra rằng công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa chủ động, còn trông chờ hướng dẫn của cấp trên; việc thí điểm một số mô hình tổ chức mới, kiêm nhiệm chức danh phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đôi lúc vẫn còn lúng túng; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến con người nên việc sắp xếp, bố trí cán bộ còn gặp khó khăn…

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18; phải đẩy mạnh rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, tổ chức theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm cấp trung gian, số lượng cấp phó; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, cách làm theo hướng tinh gọn, tập trung, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, điều hành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các mô hình thí điểm phải được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương đúng tinh thần Kết luận số 16 ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên tinh thần đó, yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 16 đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy các cấp chú trọng cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi tiến hành tinh giản biên chế, hoàn thành hệ thống danh mục vị trí việc làm, khung năng lực cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở triển khai, thực hiện đồng bộ, có hệ thống các văn bản về công tác xây dựng Đảng đã ban hành.

Ngoài ra, cần cải cách quản lý công vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư...

Thực hiện Nghị quyết số 18, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chức danh như trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị tại 8 huyện, thị, thành, đạt tỷ lệ 100%; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tại 5/8 huyện, thị, thành, đạt tỷ lệ 62,5%…

Việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chức danh trong tỉnh được lựa chọn cơ bản phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bước đầu đạt nhiều kết quả thiết thực như từng bước giảm chức danh lãnh đạo, giảm biên chế, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; giảm bớt khâu trung gian giữa việc tham mưu, ban hành chủ trương đến việc triển khai, thực hiện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, linh hoạt, kịp thời.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>

-