Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Văn kiện Đại hội

28/05/2024 | 06:02 GMT+7

“Trong xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, thì báo cáo chính trị là quan trọng nhất, mang tính định hướng xây dựng các báo cáo khác. Vì thế, từng thành viên trong Tiểu ban Văn kiện phải hết sức tận tụy, trách nhiệm, cần có tinh thần khát vọng trong xây dựng báo cáo này”.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo cuộc họp Tiểu ban Văn kiện tổ chức mới đây.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo như vậy tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức mới đây.

Đánh giá toàn diện, khách quan kết quả nhiệm kỳ

Tiểu ban Văn kiện có 44 đồng chí, do ông Nghiêm Xuân Thành làm Trưởng Tiểu ban. Một trong những nhiệm vụ của Tiểu ban là xây dựng Văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua.

Mục đích, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ này là phải đảm bảo tính đổi mới, đánh giá toàn diện, khách quan, đúng thực trạng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tính kế thừa, đổi mới, đột phá phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và sát với tình hình thực tế địa phương.

Theo ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng dự thảo Kế hoạch xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Tiểu ban sẽ xây dựng các văn bản trình đại hội như: Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025…

Xây dựng các văn bản điều hành Đại hội gồm: Diễn văn khai mạc và bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030; bài phát biểu chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Đại hội; bài phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; bài phát biểu hạ quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030; bài phát biểu hứa hẹn của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Bước đầu, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng dự thảo đề cương Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 2 phần: kết quả triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đề cương báo cáo chính trị hoàn thành trong tháng 6

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng, trong xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 thì việc xây dựng báo cáo chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, do đó cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý khi xây dựng báo cáo chính trị cần nghiên cứu, tham khảo các văn bản: báo cáo của Đảng bộ tỉnh từ năm 2021 đến nay; thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các hội nghị; báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý báo cáo chính trị cần nhấn mạnh đến kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đó là phát triển kinh tế trở thành điểm sáng của khu vực và cả nước; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; đã huy động được nhiều nguồn lực chăm lo an sinh xã hội…

Đồng thời, chỉ rõ hạn chế gặp phải, đi sâu phân tích nguyên nhân chủ quan dẫn tới các hạn chế. Đối với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tính đổi mới, đột phá phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đề cương Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 hoàn thành trong tháng 6, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tháng 7.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ông Nghiêm Xuân Thành đề nghị thành viên của Tiểu ban là thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực tham gia xây dựng văn kiện, nhất là về nội dung của báo cáo chính trị.

Cụ thể, về nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội thì giao cho Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách; giao Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu nội dung về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nội dung tham mưu về quốc phòng - an ninh, nội chính thì giao Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với công an, quân sự và các cơ quan liên quan…

Bên cạnh đó, từ đây đến đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Tỉnh ủy giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan, trên cơ sở đó tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí tổ chức đại hội các cấp đảng bộ.

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang rất kỳ vọng vào báo cáo chính trị vì sẽ đánh giá toàn diện kết quả đạt được, xây dựng mục tiêu, định hướng, đích đến trong 5 năm tới. Vì thế, từng thành viên trong Tiểu ban Văn kiện phải hết sức tận tụy, trách nhiệm, cần có tinh thần khát vọng, thể hiện trong việc đề ra mục tiêu, định hướng và quyết tâm xây dựng phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới”, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Tiểu ban Văn kiện thành lập Tổ biên tập có 19 đồng chí do ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ giúp Tiểu ban nghiên cứu dự thảo các chuyên đề có liên quan và tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

----------------------------------

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành lưu ý

Tổ biên tập cần xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, trong đó đề ra nội dung công việc, cơ quan, cá nhân đại diện làm đầu mối và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp; đồng thời đề ra tiến độ thực hiện. Tiểu ban Văn kiện sẽ họp mỗi quý 1 lần, Thường trực Tiểu ban sẽ họp 1 tháng 1 lần, riêng Tổ biên tập sẽ họp 1 tháng 2 lần để trao đổi, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>