Ngành kiểm tra tỉnh góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

12/10/2022 | 07:18 GMT+7

Thời gian qua, cùng với ngành Kiểm tra cả nước, ngành Kiểm tra tỉnh Hậu Giang luôn phát huy truyền thống vẻ vang; đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo cơ quan UBKT Tỉnh ủy (thứ 2 từ phải qua) nhận Cờ thi đua năm 2021 của UBND tỉnh. 

Qua 74 năm hình thành và phát triển, ngành Kiểm tra cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp và thế hệ cán bộ, đảng viên ngành Kiểm tra tỉnh luôn phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Sự phát triển của ngành Kiểm tra tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, chặt chẽ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, từ đó, bộ máy UBKT các cấp được đủ về số, mạnh về chất. Quá trình đó, UBKT các cấp trong tỉnh không ngừng phấn đấu vươn lên, luôn đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, thực hiện theo phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng”, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Trải qua hơn 18 năm hình thành và phát triển, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh có 178 ủy ban kiểm tra, với 799 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát  và 1.930 cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ. Trình độ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương đáp ứng được yêu cầu vị trí công tác; được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, qua các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính.

Đối với cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở đa số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên. Nhìn chung, cán bộ làm công tác kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, liên tục bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với UBKT Trung ương và cán bộ chủ chốt Cơ quan UBKT Trung ương ngày 16-9-2011, nêu rõ: “Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, sạch, không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kỷ luật được người khác. Nhiều người thường vẫn ví các cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những “bao công” của thời nay, phải là những người cộng sản chân chính vừa có dũng khí đấu tranh vừa có lòng nhân ái và nhiều khi phải chịu đựng hy sinh về quyền lợi cá nhân nữa. Tôi thông cảm, chia sẻ khó khăn với các đồng chí, tin tưởng ở bản lĩnh và tấm lòng của các đồng chí đối với Đảng”.

Công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả quan trọng

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, UBKT các cấp trong tỉnh luôn nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đạt được nhiều kết quả quan trọng; tích cực tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát như: Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của cấp ủy; xây dựng và bổ sung quy chế làm việc của UBKT, quán triệt, triển khai đầy đủ các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy luôn bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nét nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát là các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy ban hành đến đâu sẽ được đề xuất tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện đến đó, để cho các chỉ thị, nghị quyết, quy định sớm đi vào cuộc sống.

Theo đó, các cấp ủy và chi bộ đã kiểm tra 7.203 đảng viên và 408 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 319 đảng viên và 307 tổ chức đảng. UBKT các cấp đã kiểm tra 41 đảng viên và 20 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 323 đảng viên và 254 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 457 tổ chức đảng và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 123 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 12 đảng viên; xử lý kỷ luật 240 đảng viên và khiển trách 4 tổ chức đảng.

Với kết quả đó, UBKT Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 được xếp hạng trong khối thi đua được tặng cờ và bằng khen của UBND tỉnh. Ngoài ra, các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; bằng khen Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba. Đối với UBKT các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt các nội dung thi đua, nhiều tập thể được nhận giấy khen của UBKT Tỉnh ủy có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do UBKT Tỉnh ủy phát động.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho các chỉ thị, nghị quyết, quy định, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được nghiêm chỉnh thực hiện, đi vào cuộc sống, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đến năm 1948, công tác kiểm tra của Đảng được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo, chưa phân công cán bộ theo dõi và thành lập bộ máy kiểm tra chuyên trách. Nhiệm vụ này do các cấp ủy và các tổ chức Đảng thực hiện.

Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng được chính thức thành lập, từng bước phát triển, ngày càng được kiện toàn và lớn mạnh. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết nghị số 29/QN/TW, ngày 16-10-1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tức Thận) ký; ngày đó trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng.

 

TĂNG MINH NGHĨA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>