Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

02/08/2022 | 09:50 GMT+7

(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá: Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế.

Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21 ngày 13/7/2022 về nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; yêu cầu các cấp, các ngành liên quan phải tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong đó, cần quan tâm thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Song song đó, các cấp, các ngành trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, song trùng với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị nói chung, ngành thanh tra nói riêng, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cần đẩy mạnh hơn nữa lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra, đảm bảo bám sát định hướng của Trung ương và chỉ đạo của địa phương. Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, nhất là đối với doanh nghiệp. Tăng cường giám sát hoạt động của đoàn thanh tra và thành viên đoàn thanh tra, đảm bảo cuộc thanh tra được tiến hành minh bạch, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và trình tự, thủ tục theo quy định. Nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra; nội dung kết luận, kiến nghị phải rõ ràng, sát, trúng, đúng; xác định và xử lý trách nhiệm phải thấu đáo, khách quan, đúng quy định pháp luật. Thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, dư luận xã hội phản ánh, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo như: đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu, chi tài chính, thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là số lượng đơn khiếu nại, tố cáo lần hai hoặc khởi kiện hành chính tại tòa án. Văn bản, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo phải đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật, các vụ việc giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo khi giải quyết lần hai hoặc tòa án xét xử phải được công nhận tỷ lệ cao, tránh việc hủy, sửa, thu hồi các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo.

Một trong những hạn chế về công tác thanh tra thời gian qua được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu ra tại Chỉ thị là: bộ máy làm công tác thanh tra từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nhân lực ngành thanh tra tỉnh còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra từng lúc chưa bám sát và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo; chưa chủ động tham mưu, đề xuất thanh tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý cũng như xử lý các hành vi sai phạm. Một số đoàn thanh tra thực hiện chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời hạn thanh tra; một số kết luận thanh tra chậm ban hành, tính khả thi chưa cao, dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung…

Trong khi đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số hạn chế: công tác thẩm tra, xác minh một số vụ việc còn chậm; công tác thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ ở một số vụ việc chưa đủ cơ sở, dẫn đến việc áp dụng chính sách, pháp luật chưa phù hợp; một số cơ quan chuyên môn chưa chủ động đề xuất các giải pháp để rút ngắn thời gian trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và giảm số lượng đơn thư phát sinh khiếu nại, tố cáo…

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>