“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

26/05/2023 | 07:07 GMT+7

Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh một số kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, học tập, triển khai tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai chuyên đề “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Hội nghị tại điểm cầu chính Hội Trường Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên những nội dung cốt lõi trong các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và nguyên tắc kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong tình hình mới.

Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc

Theo Bí thư Tỉnh ủy, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư ra mắt dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tác phẩm đã tuyển chọn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư. Tác phẩm không chỉ thể hiện rõ tư duy lý luận, nhận thức sâu sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc, quyết tâm của Đảng và Tổng Bí thư đối với những nhiệm vụ trọng yếu của Đảng để xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được biên soạn rất công phu, kỹ lưỡng, qua nhiều bước với quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, dày trên 600 trang, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, phần thứ ba với nội dung “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Giới thiệu những nội dung căn bản và cốt lõi của cuốn sách, tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước. Kết quả đó khẳng định quyết tâm nhất quán của Đảng, trong đó vai trò chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách ra đời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn; nhiều quan điểm, tư tưởng chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được khẳng định, phát huy hiệu quả trên thực tế…

Tiến sĩ Nguyễn Thái Học khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm trong nội dung cuốn sách. Trong đó giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Kiên định và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Triển khai chuyên đề “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Phòng, giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng để nắm vững và xử lý tốt quan hệ giữa kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay cần phải quán triệt tốt các yêu cầu:

Vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải trên cơ sở kiên định bản chất khoa học, cách mạng vốn có, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trên quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, không hoang mang, dao động, mất phương hướng. Đồng thời, cần tránh khuynh hướng nhân danh “kiên định” để ngại đổi mới, không dám bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo, rơi vào bảo thủ, trì trệ, giáo điều, không thấy được những đổi thay của thực tiễn, sự phát triển của khoa học - công nghệ. Ngược lại, cũng cần tránh khuynh hướng nhân danh “đổi mới, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo” để xét lại, xuyên tạc, bổ sung một cách vô nguyên tắc, phủ định sạch trơn bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vận dụng thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại vào tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, trên cơ sở kiên định lập trường, quan điểm, thái độ, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để khẳng định những nội dung, nguyên lý nào của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị; những nội dung nào đã bị thực tiễn vượt qua và cần phải bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo. Làm được như vậy có nghĩa là đã nắm vững và xử lý tốt quan hệ giữa kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nắm vững và quán triệt tốt các nguyên tắc phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như nguyên tắc khách quan, phát triển, toàn diện, lịch sử - cụ thể, thống nhất giữa lý luận và  thực tiễn vào nhận thức, nắm vững và xử lý quan hệ giữa kiên định và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nguyên tắc khách quan yêu cầu nhận thức, giải quyết mối quan hệ theo quy luật khách quan, không áp đặt chủ quan, không giải quyết tùy tiện. Nguyên tắc phát triển đòi hỏi khi giải quyết các mối quan hệ phải chú ý tới quy luật phát triển, tránh bảo thủ, trì trệ, ngại bổ sung. Nguyên tắc toàn diện yêu cầu phải chú ý cả “kiên định”, cả “bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo”, không tuyệt đối hóa mặt nào. Nguyên tắc lịch sử - cụ thể đòi hỏi phải căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết quan hệ này. Vì vậy, có lúc, có thời điểm phải nhấn mạnh “kiên định”, có lúc, có thời điểm phải chú ý nhiều hơn đến “bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo”. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đòi hỏi phải tổng kết thực tiễn, rút ra các bài học cho việc nhận thức, điều chỉnh việc xử lý các mối quan hệ; lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của việc xử lý mối quan hệ giữa “kiên định”, và “bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo”.

Quán triệt tốt các yêu cầu trên thì việc nhận thức, nắm vững và giải quyết giữa kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ hiệu quả.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, để việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất, trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 169 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, tổ chức triển khai sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động theo phương châm: “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Ông Trần Văn Huyến cũng yêu cầu phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xem đây là một trong những trọng tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, lấy kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu.

Một số kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 15-5-2023 đến ngày 17-5-2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: (1) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; (2) Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; (3) Một số vấn đề quan trọng khác.

Đại biểu nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ sau Đại hội XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56%, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5%, và là mức tăng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới; tăng trưởng GDP trong quý I/2023 tuy chỉ đạt 3,2% so với cùng kỳ, nhưng theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế, thì cả năm Việt Nam vẫn có thể đạt từ 6 đến 6,5%.

Đặc biệt là, kinh tế vĩ mô vẫn cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức 4%; các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm; thị trường tài chính - tiền tệ vẫn cơ bản ổn định.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; từng bước hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo hướng: Tăng cường thế trận lòng dân; chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”, toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý; các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng về việc “có vào, có ra; có lên, có xuống”; thể hiện tinh thần kiên quyết, gương mẫu, nghiêm minh, nhân văn, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; đồng thời đã khẩn trương chỉ đạo kiện toàn các nhân sự lãnh đạo thay thế, được dư luận cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình, đánh giá rất cao. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng từng bước được nâng lên, trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, đặc biệt là Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về vấn đề này.

Trên cơ sở phân tích, dự báo về bối cảnh, tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, với 5 nhiệm vụ trọng tâm: phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương; tập trung chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

 

QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>