Bố trí cán bộ bị kỷ luật theo phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống”

31/05/2023 | 09:06 GMT+7

(HG) - Ban hành Quy định về việc bố trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật (Quy định số 2068 ngày 12/5/2023), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Quy định 2068 ban hành cũng nhằm thực hiện nghiêm nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Theo đó, nếu còn từ 5 năm công tác trở lên, đối với các trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu cán bộ khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

Một số trường hợp cụ thể, như đối với trường hợp cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác: Trước tiên, cán bộ làm đơn gửi ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban thường vụ cấp ủy nơi công tác.

Cụ thể, đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý thì Ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, BTV các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nơi cán bộ công tác tổ chức họp, cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo về BTV Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy); Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp trình BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Đối với cán bộ không thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý thì ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, BTV cấp ủy (ban chấp hành nơi không có BTV) nơi cán bộ công tác tổ chức họp, cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo về cấp có thẩm quyền (qua bộ phận tham mưu về công tác cán bộ), bộ phận tham mưu về công tác cán bộ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định theo phân cấp quản lý.

Về quy trình, phương án bố trí đối với cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác. Nếu thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, còn dưới 5 năm công tác thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác về việc thực hiện chủ trương sắp xếp. Người đứng đầu có trách nhiệm trao đổi với cán bộ bị kỷ luật; báo cáo Ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, BTV cấp ủy nơi cán bộ công tác để cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo BTV Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Trên cơ sở ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lấy ý kiến (bằng văn bản) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan (nếu có); tổng hợp báo cáo BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Đối với cán bộ không thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý: Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác về việc thực hiện chủ trương sắp xếp. Người đứng đầu có trách nhiệm trao đổi với cán bộ bị kỷ luật; báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, BTV cấp ủy (ban chấp hành nơi không có BTV) nơi cán bộ công tác để cho ý kiến. Trên cơ sở ý kiến của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, BTV cấp ủy (ban chấp hành nơi không có BTV), bộ phận tham mưu về công tác cán bộ lấy ý kiến (bằng văn bản) của Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cùng cấp và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan (nếu có), tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý.

Về phương án sắp xếp, đối với cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (chuyên trách), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện, thị, thành phố thì ban thường vụ cấp ủy cùng cấp xem xét, bố trí công tác khác phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Với các trường hợp khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức, viên chức đã được bổ nhiệm…

TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>