• TÌM HIỂU PHÁP LUẬT: Luật Doanh nghiệp
  • 05:22, 22/09/2020
  • Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021). Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tìm hiểu
  • TÌM HIỂU PHÁP LUẬT: Luật Trợ giúp pháp lý
  • 07:52, 23/04/2020
  • Ngày 20-6-2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý, đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế công tác trợ giúp pháp lý tới tất cả các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, không đủ khả năng