• TÌM HIỂU PHÁP LUẬT: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
  • 18:05, 10/03/2021
  • Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong tháng 5 năm nay. Nhằm giúp cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân hiểu hơn các quy định về bầu cử, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân dưới dạng hỏi - đáp sau:
  • Tìm hiểu pháp luật: Bộ luật Lao động
  • 08:19, 03/11/2020
  • Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua Bộ luật Lao động (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021).