• Tìm hiểu pháp luật: Luật Đầu tư
  • Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (Luật Đầu tư năm 2020) quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Để tìm hiểu Luật Đầu tư năm 2020, xin giới thiệu những điểm cơ bản như sau: