Thành phố Ngã Bảy: Triển khai các văn bản luật

11/01/2023 | 05:57 GMT+7

(HG) - Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Ngã Bảy tổ vừa chức Hội nghị triển khai các văn bản luật năm 2023.

Hội nghị đã triển khai Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2022 với VII chương, 157 điều. Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và Luật Thi đua khen thưởng có VIII chương, 96 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Hội nghị đã triển khai các luật trên đến các cơ quan, đơn vị cấp thành phố và các xã, phường. Qua đó, để kịp thời chuyển tải, phổ biến sâu rộng các văn bản này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Minh Quang, Trưởng phòng Tư pháp thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị, nhất là các thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã, phường tùy vào điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, bằng các hình thức phù hợp tiếp tục triển khai các văn bản này ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đặc biệt là tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản luật tại hội nghị lần này nhằm làm cho mọi cán bộ, công chức và Nhân dân ngày càng nắm vững và chấp hành tốt pháp luật.

YẾN LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>