Ban chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng: Đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu quả

16/03/2023 | 18:58 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 16-3, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng năm 2023 (Ban Chỉ đạo).

Ông Trần Văn Huyến (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo gồm 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban và 5 ủy viên. Ông Trần Văn Huyến làm Trưởng Ban chỉ đạo; 2 phó trưởng ban gồm bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo các cấp ủy đảng trong tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện. Chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức học tập, triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng nhằm làm cho sức sống của các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương bám rễ sâu bền và phát huy tác dụng tích cực hơn trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Tổ chức khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh…

Dự kiến trong năm 2023, Ban chỉ đạo sẽ thành lập các đoàn khảo sát, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quán triệt, tuyên truyền, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng tại các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung khảo sát là các nghị quyết của Trung ương và các nghị quyết, đề án của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh mục đích thành lập Ban chỉ đạo là để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Với ý nghĩa đó đòi hỏi Ban chỉ đạo phải làm việc mang hiệu quả thực chất; từng thành viên trong Ban chỉ đạo phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Huyến thống nhất Ban chỉ đạo sẽ thành lập 3 đoàn để khảo sát công tác triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng ở các địa phương, mỗi quý sẽ thực hiện khảo sát 1 lần; chuyên đề khảo sát hàng quý được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm liên quan đến triển khai công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>