Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước

12/05/2023 | 10:48 GMT+7

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, ngày 23-4-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 508/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030”, đây là văn bản quan trọng là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của ngành thuế trong 10 năm, có tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế và đời sống của các tầng lớp dân cư.

Theo đó, kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020, về cải cách chính sách thuế, trong giai đoạn 2011-2020, hệ thống chính sách, pháp luật về thuế và thu ngân sách đã được hoàn thiện theo đúng định hướng cải cách hệ thống thuế, phí và lệ phí; giảm tỷ lệ điều tiết các sắc thuế, đảm bảo công bằng và mở rộng cơ sở thuế phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, hội nhập quốc tế, nhờ đó đã động viên hợp lý, kịp thời các nguồn lực cho ngân sách nhà nước.

Về cải cách thủ tục hành chính thuế, đã tập trung và đẩy mạnh thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản hóa, rõ ràng, minh bạch và kiểm soát công khai danh mục các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa” tại cơ quan thuế các cấp; phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước khác (như cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan tài nguyên môi trường…) thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giữa thủ tục hành chính thuế với một số thủ tục hành chính khác có liên quan nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí, thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp và người dân. Ngành thuế đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hóa 222 thủ tục hành chính; cắt giảm 194 thủ tục hành chính từ 498 thủ tục xuống còn 304 thủ tục hành chính; điện tử hóa 182/304 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu điện tử cấp độ 3, 4…

Về chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế; bảo đảm tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng giữa thuế gián thu và thuế trực thu ở mức hợp lý, khai thác tốt thuế, phí và lệ phí thu từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong pháp luật thuế và chính sách miễn, giảm, bảo đảm tính trung lập của thuế, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy cạnh tranh, điều tiết thu nhập hợp lý, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu quan trọng trên, chiến lược đã đề ra những nội dung trọng tâm, mấu chốt về cải cách chính sách thuế và quản lý thuế đến năm 2030...

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>