Tiến hành rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú

18/10/2023 | 09:12 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và địa phương tiến hành rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú theo hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH tại Hướng dẫn số 7399/HD-NHCS. Tham mưu Trưởng ban Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phân công nhiệm vụ thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm có lồng ghép nội dung kiểm tra thực hiện rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú trên địa bản được phân công. Phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác triển khai tập huấn nội dung hướng dẫn rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, vận động và kiểm tra giám sát việc thực hiện. Chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo Hướng dẫn rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xem xét, hỗ trợ NHCSXH thực hiện rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú theo nội dung hướng dẫn rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú của Tổng Giám đốc NHCSXH và phù hợp quy định hiện hành. Đề nghị các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra giám sát và chỉ đạo hội các cấp phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt công tác rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú; chủ động đề xuất các giải pháp xử lý nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội.

UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai, thực hiện tốt hướng dẫn rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú; đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện...

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>