Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 20 về Đề án Hậu Giang xanh

31/08/2023 | 10:03 GMT+7

(HG) - Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, vào ngày 14/7/2023 HĐND tỉnh đã ban Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 1 như sau: Về mục tiêu, trong giai đoạn 2021-2025 là 100% hộ gia đình thực hiện phân loại thải rắn sinh hoạt tại nguồn (chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024); 90% chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình ở đô thị được thu gom, xử lý theo quy định; 80% chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; phấn đấu 100% hộ gia đình có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; phấn đấu 50% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đúng quy định. Đến năm 2030, ít nhất 95% và phấn đấu 100% chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình ở đô thị được thu gom, xử lý theo quy định; 90% chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; duy trì các chỉ tiêu thực hiện đạt 100% trong giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1, lộ trình thực hiện chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2021-2025 có 9 nhiệm vụ, giai đoạn 2026-2030 có 4 nhiệm vụ; từng giai đoạn cụ thể các nội dung thực hiện từng năm tương ứng với các chỉ tiêu của Đề án. Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1, dự kiến nguồn vốn thực hiện trên 1.843 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 là 1.517 tỉ đồng và còn lại trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm vụ ưu tiên của Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQHĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh đang triển khai thực hiện thì tiếp tục áp dụng theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND. Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản có liên quan được viện dẫn thực hiện trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó…

TRÂM ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>