Xây dựng ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có tỷ lệ người ngoài Đảng phù hợp

06/07/2023 | 09:45 GMT+7

(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 29 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Để thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện trình đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị đại hội. Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới; thẳng thắn, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029, cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025; phân tích đầy đủ bối cảnh tình hình, dự báo thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi; chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong nhiệm kỳ qua; tập trung các giải pháp nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Trong công tác nhân sự bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam. Xây dựng ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 có cơ cấu, số lượng hợp lý, có tỷ lệ người ngoài Đảng phù hợp; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với đất nước và công tác Mặt trận; có thể mở rộng thành phần, số lượng tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu trong nước và đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia ủy ban MTTQ các cấp, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam. Cấp ủy phân công, giới thiệu bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; phân công ủy viên thường vụ cấp ủy có uy tín, năng lực làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam (đối với tỉnh) và giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Đại biểu tham dự đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của đại hội. Số lượng đại biểu tham dự đại hội MTTQ Việt Nam các cấp có thể tăng nhưng không vượt quá 10% so với đại hội trước…

Về thời gian tổ chức đại hội, đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành trước ngày 31-3-2024; đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện hoàn thành trước ngày 31-5-2024; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức trong tháng 7-2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý trong quá trình chỉ đạo đại hội cấp xã, cấp huyện lựa chọn đơn vị đại hội điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung.

T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>