• Hỗ trợ tạo việc làm bền vững
  • 06:51, 29/11/2023
  • Với mục tiêu đáp ứng kịp thời cung - cầu của thị trường lao động, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, huyện Châu Thành A đã và đang tập trung hoàn thiện Tiểu dự án 3 hỗ trợ việc làm bền vững.
  • Ăn nên làm ra từ nghề bó chổi đót
  • 10:19, 21/11/2023
  • Nghề làm chổi đót (chổi bông cỏ) dù vất vả, nhưng lại giúp nhiều người dân ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, có thêm việc làm, ổn định cuộc sống.