“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” ấn hành bằng 7 thứ tiếng

30/05/2023 | 08:03 GMT+7

Quyển “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vừa được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành bằng 7 ngoại ngữ (Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan).

Cuốn sách là công trình có tầm khái quát lý luận cao, tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Việc dịch sang nhiều thứ tiếng tiếp tục lan tỏa giá trị của quyển sách, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, lịch sử, con người Việt Nam, đặc biệt là định hướng của Đảng ta.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>