Chung sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

08/10/2022 | 11:59 GMT+7

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đã nhấn mạnh “bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.

Bản chất, mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, được nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW. Đó là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta không ngừng thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”; tự phê bình và phê bình; giám sát, phát hiện và ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, sai sót, xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm; xây dựng và giữ vững lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chống phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, với thủ đoạn và chiêu thức vô cùng đa dạng, phức tạp, diễn biến rất nhanh chóng và khó lường, triển khai trên diện rộng và chiều sâu; chúng chống phá bằng mọi hình thức, phương pháp, đặc biệt là lợi dụng tính năng đa chiều và phạm vi không giới hạn của inetrnet, mạng xã hội để lan truyền thông tin sai trái, chống đối; đẩy mạnh các hoạt động đăng tải, phát tán tin, bài viết, video clip có nội dung xấu, độc, sai lệch, xuyên tạc về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thổi phồng, bóp méo các vấn đề bức xúc trong xã hội, tạo dựng thông tin sai sự thật, nhằm tác động làm thay đổi tư duy, nhận thức của người tiếp cận, gây hoài nghi trong quần chúng Nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường xây dựng đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị…”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trước hết chúng ta cần xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp, đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; có sự tập trung, thống nhất từ nhận thức đến hành động, thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao của các tầng lớp nhân dân, sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội để duy trì ổn định và phát triển đất nước.

Nghị quyết số 35-NQ/TW đã nêu “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Để thực hiện công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước hết là phải nhận diện quan điểm sai trái, thù địch, đó là những thông tin không đúng sự thật, tin giả về các sự kiện, các vụ việc; thông tin xuyên tạc, bịa đặt, thổi phồng, vu khống, đả kích, bôi nhọ nhằm vào các cơ quan, tổ chức, cá nhân… lan truyền trong xã hội, trên các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội… với ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; hạ uy tín của các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, cá nhân các đồng chí lãnh đạo, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự... Nhận diện được các quan điểm sai trái, thù địch để có cách thức, nội dung phản bác, đấu tranh phù hợp; tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ thông tin, bài viết, video clip, hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội… để cung cấp thông tin đúng, chính xác, kịp thời; phủ nhận, vạch trần bản chất của thông tin sai trái; giữ cho môi trường truyền thông và dư luận xã hội lành mạnh, an toàn.

Để thực hiện mục tiêu “bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch”, các cơ quan Đảng, Nhà nước; đảng viên, trí thức và các thành phần khác trong xã hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

- Đối với các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước: Cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng chất lượng tiếp thu và được hiện thực hóa các chương trình, Nghị quyết của cấp trên; triển khai linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn, phát huy vai trò mạng xã hội đối với công tác tư tưởng của đảng viên; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa của dân tộc; thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên về tình hình, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng đấu tranh, phản bác trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, có tâm huyết, năng lực, trách nhiệm; chú trọng lựa chọn đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo; đặc biệt là tư duy lý luận và kỹ năng công nghệ. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, kỷ luật ngành đối với tổ chức và cá nhân. Đúc kết kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, tổ chức các hội thảo chuyên đề, truyền thông cổ động để nhân rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đánh giá đúng vai trò, tạo điều kiện và giám sát các cơ quan truyền thông, báo chí hoạt động, thực hiện công tác tuyên truyền. Quan tâm phối hợp, tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân tham gia đóng góp cùng các cơ quan Đảng, Nhà nước phục vụ công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đến cùng đối với những hành vi tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước; có biện pháp, đối sách mạnh đối với các đối tượng cốt cán, tái phạm, ngoan cố chống đối.

Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

- Đối với cán bộ, đảng viên, trí thức: Là những người tiên phong, đi đầu trong cuộc đấu tranh, là lực lượng gắn kết giữa Đảng, chính quyền với quần chúng nhân dân, xây dựng mối liên kết trong cộng đồng xã hội. Từng cá nhân phải gương mẫu, thường xuyên trao dồi và nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong, năng lực chuyên môn, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn; tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực tư tưởng và cách thức đấu tranh, phản bác; thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, cung cấp, trao đổi thông tin, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện đấu tranh, phản bác… Trong quá trình công tác phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, nội quy, quy tắc ứng xử của cơ quan, tổ chức; tiếp thu ý kiến đóng góp và nghiêm túc khắc phục hạn chế, thiếu sót để cá nhân ngày càng tiến bộ; tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

- Đối với cá nhân các thành phần khác trong xã hội: Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự tôn dân tộc, tự giác phối hợp, góp sức cùng các lực lượng chức năng để đẩy lùi thông tin tiêu cực, xử lý sai phạm. Trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập từng cá nhân cần tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; từ lĩnh vực chuyên môn, hiểu biết, sở trường của mình, góp phần khẳng định những thành tựu về kinh tế, những giá trị tốt đẹp của cuộc sống và bản sắc văn hóa của dân tộc; lan tỏa “cái đúng”, “cái đẹp” để loại bỏ “cái sai”, “cái xấu” đang len lõi vào trong mọi mặt của đời sống xã hội. Có nhận thức khách quan về các vấn đề, vụ việc phát sinh trong xã hội; tìm hiểu, tiếp cận thông tin chính xác để chia sẻ, tuyên truyền theo phạm vi hoạt động, ảnh hưởng; thể hiện quan điểm nhất quán, sẵn sàng bảo vệ lẽ phải, phê phán, lên án những thông tin sai trái, bịa đặt, những quan điểm chống đối, thù địch. Nắm vững và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, thông tin tuyền thông, an ninh mạng… tránh trường hợp thiếu hiểu biết hoặc chưa tìm hiểu kỹ, vô tình tiếp tay cho các đối tượng thực hiện âm mưu phá hoại; kịp thời liên hệ, phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn sự lan truyền của thông tin sai trái, thù địch, thu thập thông tin liên quan, xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, trước làn sóng thông tin đa chiều, phức tạp, đan xen vào đó là những thông tin mang quan điểm sai trái, thù địch; Đảng và Nhà nước ta rất cần những cánh tay kết nối để tạo nên sức mạnh tổng hợp, loại bỏ những tiêu cực trong xã hội, mở rộng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

THU HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>