HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
156,218,959 lượt truy cập
  • HẬU GIANG TẬN DỤNG THỜI CƠ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN
  • 14:12, 04/10/2023
  • “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng).
  • XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TỈNH HẬU GIANG ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ THEO QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
  • 13:58, 04/10/2023
  • Xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, là “then chốt của then chốt”. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trên cơ sở đường lối, quan điểm của Đảng, bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Hậu Giang đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
  • ĐBSCL HIỆN THỰC "GIẤC MƠ" CAO TỐC
  • 22:49, 01/10/2023
  • Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá chiến lược cần thực hiện trong 5-10 năm tới.