Tích cực tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII

03/01/2023 | 04:43 GMT+7

Xác định ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII nên cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Khi Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thì Tỉnh ủy tổ chức kết nối đường truyền với 110 điểm cầu, trong đó có 20 điểm cầu cấp tỉnh, 14 điểm cầu cấp huyện và 76 điểm cầu cấp xã, với 11.174 đại biểu dự học. Sau hội nghị của Trung ương, cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết dành cho cán bộ, đảng viên chưa học.

Tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Đảng ủy xã tổ chức 2 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII dành cho đảng viên của 15 chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị thứ nhất, Đảng ủy xã mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, trình bày các chuyên đề; hội nghị thứ hai do ông Lê Văn Hổ, Bí thư Đảng ủy xã, trực tiếp quán triệt.

Ông Hổ cho biết, nhận thức được ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII nên Đảng ủy xã chủ động tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhìn chung, đảng viên dự học đầy đủ, với tinh thần học tập nghiêm túc.

Cũng theo ông Hổ, sau khi hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt trong đảng viên, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã khẩn trương tuyên truyền nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hình thức tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân và sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể. Khi tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân thì sẽ trích lọc những nội dung cốt lõi, cơ bản của các nghị quyết và lồng ghép với việc triển khai thực hiện của địa phương để người dân dễ tiếp thu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Ông Phan Văn Điền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phụng Hiệp, cho biết thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Phụng Hiệp có kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII trong cán bộ, đảng viên chưa dự học tại hội nghị do Trung ương tổ chức. Theo đó, huyện tổ chức 2 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho đảng viên của các ban, ngành huyện; mỗi xã, thị trấn sẽ tổ chức 2 hội nghị dành cho đảng viên ở địa phương mình. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn sẽ quán triệt, phổ biến nội dung nghị quyết đến đảng viên.

“Trong tháng 12-2022, chúng tôi hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII trong cán bộ, đảng viên. Sau đó, sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Nhiệm vụ này sẽ hoàn thành trong tháng 1-2023”, ông Điền cho biết.

Huyện ủy Châu Thành A cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII. Theo đó, trong tháng 12-2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy và cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII cho cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

Cũng trong tháng 12-2022, ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức học tập, phổ biến sâu, rộng nội dung nghị quyết đến từng đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, chậm nhất trong tháng 2-2023, huyện sẽ hoàn thành việc tuyên truyền, phổ biến nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

Theo ông Võ Thanh Tường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành A, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII trên địa bàn huyện được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Bên cạnh đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong huyện xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết đã đề ra.

Có thể nói, cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động, nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm vững những nội dung cốt lõi của nghị quyết. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện để đưa nghị quyết hội nghị đi vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII có ý nghĩa rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến vai trò lãnh đạo của Đảng và quá trình phát triển của đất nước, là sự tiếp tục của quá trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp quán triệt đầy đủ nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, đưa nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>