Hoạt động ngày càng hiệu quả hơn

23/12/2022 | 08:56 GMT+7

Năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động để ngày càng thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu trong công tác lập pháp, giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần vào sự thành công của Quốc hội, hoàn thành trọng trách được Nhân dân giao, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Đại biểu Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại kỳ họp Quốc hội năm 2022.

Nhiều kết quả quan trọng

Năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tích cực phối hợp sở, ban, ngành có liên quan và các chuyên gia lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp 20 dự án luật để thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, kỳ họp thứ Ba, thứ Tư, Quốc hội Khóa XV. Các ý kiến đóng góp được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp làm cơ sở cho các đại biểu tham gia góp ý xây dựng hoàn thiện trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. 

Đoàn cũng bám sát Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tình hình thực tế tại địa phương, tập trung vào những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện giám sát 4 chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”;  “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng”. Qua giám sát, Đoàn tổng hợp báo cáo kết quả giám sát gửi về Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Đồng thời, Đoàn đã xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định giám sát 3 chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” và chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Trong công tác dân nguyện, Đoàn xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng (mỗi tháng 1 lần) tại trụ sở Đoàn để các vị đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đồng thời, cử công chức tiếp dân thường xuyên tại Trụ sở. Trong năm, đã tiếp 22 lượt công dân; nhận được 39 đơn, thư của công dân gửi qua đường bưu điện. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, Đoàn và các vị đại biểu đã nghiêm túc, trách nhiệm nghiên cứu từng nội dung và tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn, phân loại để chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời đúng quy định pháp luật. Kết quả, 100% đơn, thư đã được giải thích, hướng dẫn và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Đoàn cũng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Ba, thứ Tư, Quốc hội Khóa XV được 32 cuộc, ghi nhận 480 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định. Bên cạnh, các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Đoàn có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện có văn bản trả lời cụ thể các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp. Đến nay, Đoàn nhận được tổng số 27 văn bản của các Bộ, ngành Trung ương, đạt tỷ lệ 100%. Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thông báo công khai tại các cuộc Hội nghị tiếp xúc cử tri...

Tiếp tục hoạt động đúng chương trình, kế hoạch đề ra

Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sở, ban, ngành và địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các vị đại biểu Quốc hội đều có đủ phẩm chất chính trị, có kinh nghiệm công tác, có bản lĩnh, trách nhiệm cao, có năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Luôn thể hiện tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng theo thẩm quyền của Quốc hội.

Năm 2023, Đoàn và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục hoạt động đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Trong đó, phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội tham gia đóng góp ý kiến các dự án luật; tham dự các Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số dự án luật theo chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2023 của Quốc hội. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự án Luật báo cáo về Tổng Thư ký Quốc hội đảm bảo thời gian theo quy định.

Tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; tạo điều kiện để các vị đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch của Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội mà các đại biểu là thành viên.

Phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến tại các kỳ họp Quốc hội; giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân. Phối hợp giám sát việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội tạo điều kiện cho các vị đại biểu Quốc hội cùng phối hợp tham gia giám sát các chuyên đề tại địa phương theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tổ chức và duy trì công tác tiếp công dân tại trụ sở Đoàn; xây dựng kế hoạch để các vị đại biểu Quốc hội luân phiên tiếp công dân định kỳ theo quy định; kịp thời xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn. Tổ chức giám sát đối với một số vụ việc đã gửi đến các cơ quan thuộc thẩm quyền nhưng chưa có thông báo kết quả xử lý theo yêu cầu của Đoàn; chọn giám sát một số vụ việc gây bức xúc trong nhân dân. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết phản ánh, kiến nghị đối với các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương.

Sớm có kế hoạch phối hợp Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo định kỳ trước và sau Kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu, Quốc hội khóa XV theo đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh; tiếp xúc cử tri chuyên đề, lĩnh vực, nhóm đối tượng mà đại biểu quan tâm. Tổng hợp phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc cử tri đầy đủ, trung thực và kịp thời gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.

Năm 2022, trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội chấp hành tốt Nội quy kỳ họp và sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội; từng đại biểu Quốc hội trong Đoàn đều tập trung nghiên cứu, phát huy cao tinh thần trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp, các cuộc thảo luận tổ, nghiên cứu phát biểu nhiều ý kiến tại Nghị trường Quốc hội cũng như tại các buổi thảo luận tại tổ, thảo luận Đoàn.

Theo đó, đại biểu đã tích cực tham gia 68 lượt ý kiến đóng góp, phát biểu, trong đó có 12 lượt ý kiến thảo luận tại Đoàn, 42 lượt ý kiến thảo luận tổ, 12 lượt ý kiến thảo luận tại hội trường, 1 lượt chất vấn trực tiếp đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1 lượt tranh luận với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Đồng thời gửi phiếu chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

K.L tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>