Nỗ lực giảm nghèo bền vững

20/10/2023 | 09:13 GMT+7

Các ngành, địa phương của thị xã Long Mỹ tích cực thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Tham gia các lớp đào tạo nghề giúp người dân thị xã có việc làm, tăng thu nhập.

Thị xã Long Mỹ có 742 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,09% và 630 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,47%. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, ngay từ đầu năm thị xã đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể. Tập trung thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Theo ông Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Long Mỹ, để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần giảm nghèo, tránh tái nghèo, địa phương xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, kế hoạch thực hiện chương trình, tổ thẩm định các dự án, tiểu dự án. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách xã, phường để thực hiện nhiệm vụ và giải ngân vốn năm 2023.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thị xã Long Mỹ được phân bổ trên 7,4 tỉ đồng (gồm cả năm 2022 chuyển sang) triển khai 8 dự án, tiểu dự án gồm dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; tiểu dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, khó khăn thuộc dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; tiểu dự án hỗ trợ việc làm bền vững thuộc dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; tiểu dự án truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; tiểu dự án nâng cao năng lực thực hiện chương trình thuộc dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình; tiểu dự án giám sát, đánh giá thuộc dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình.

Ông Dương Minh Lý, công chức văn hóa - xã hội UBND xã Long Trị A, cho biết: “Thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, địa phương thực hiện dự án nuôi lươn, nuôi vịt với 15 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia. Thông qua dự án sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập, tiếp cận dịch vụ xã hội, thoát nghèo bền vững”.

Thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án giảm nghèo về thông tin, Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã đã phối hợp với Báo Hậu Giang, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã truyền thông về giảm nghèo. Tổ chức tập huấn giảm nghèo về thông tin, với sự tham gia của gần 190 đại biểu. Bà Hứa Thị Kim Dung, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Long Mỹ, cho biết: “Thông qua các kênh tuyên truyền, người dân nắm bắt được thông tin chính thống về chính sách giảm nghèo. Khi hiểu rõ chính sách, người dân sẽ tận dụng hiệu quả sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương để thoát nghèo bền vững”.

Thị xã Long Mỹ đã mở 4 lớp đào tạo nghề trong tiểu dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, với 100 học viên theo học. Đối với tiểu dự án hỗ trợ việc làm bền vững, các xã, phường đã tổ chức điều tra 462 phiếu thông tin người tìm việc. Thu thập 1.378 phiếu thông tin người lao động trong độ tuổi từ 17 đến 35 có nhu cầu làm việc trong tỉnh và nước ngoài. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm…

Để thực hiện đạt mục tiêu giảm 1% hộ nghèo trong năm 2023, thị xã Long Mỹ đẩy nhanh giải ngân các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhân rộng các mô hình sinh kế, thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm…

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>