Đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo

22/04/2024 | 09:54 GMT+7

(HG) - Một trong những yêu cầu của Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 vừa được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (hội đồng) tỉnh ban hành, đó là đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Kế hoạch còn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ban Thường trực Hội đồng tỉnh thực hiện hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng, văn bản chỉ đạo của Hội đồng Trung ương, Quân khu 9 về công tác này; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương triển khai sâu rộng, chặt chẽ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. Cơ quan thường trực hội đồng các cấp thường xuyên rà soát, phân cấp các đối tượng, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định.

Các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục chưa tự chủ được môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, thì thực hiện liên kết môn học này theo Thông tư Liên tịch số 123, ngày 5-11-2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2024 an toàn, hiệu quả.

Cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 607, ngày 24-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”; “Đề án 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”; nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ vật chất, thiết bị, mô hình trực quan cho môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp linh hoạt, trọng tâm là tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam, chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam bộ cho toàn dân.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>