Tăng cường các giải pháp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

15/03/2024 | 08:53 GMT+7

Nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh kịp thời, đạt hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Hậu Giang tại Công văn số 968-CV/TU ngày 18/12/2023 về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Công văn số 312/UBND-NCTH ngày 12/3/2024 về việc tăng cường các giải pháp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Cấp uỷ, chính quyền tỉnh Hậu Giang thường xuyên chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đ nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Hội đặc thù tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về BHXH, BHYT và Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết, cùng với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác BHXH, BHYT, BHTN và góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Y tế, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng KCB, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình thanh toán KCB BHYT, đảm bảo thuận lợi khi người tham gia BHYT tăng. Tham mưu tổ chức thực hiện giá dịch vụ y tế, đấu thầu thuốc theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi KCB BHYT. Tăng cường quản lý chuyên môn, công khai minh bạch các hoạt động liên quan đến KCB. Phối hợp với BHXH tỉnh, các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT; xử lý vi phạm pháp luật về BHYT.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN nhằm đạt được chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW. Phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời xử lý các doanh nghiệp vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên (HSSV), đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT. Phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT, nhất là sinh viên tại các trường cao đẳng và giáo dục thường xuyên; đưa tiêu chí HSSV tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, cung cấp kịp thời danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động cho cơ quan BHXH, các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền, đôn đốc tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; chỉ đạo hệ thống thông tin tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với nội dung, hình thức phù hợp từng nhóm người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Cục Thuế tỉnh phối hợp cơ quan BHXH thực hiện rà soát, đối chiếu dữ liệu từ cơ quan thuế với dữ liệu ngành BHXH đang quản lý để xác định người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT để tuyên truyền, vận động, yêu cầu người sử dụng lao động đóng theo quy định.

BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tham mưu, đề xuất đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 05 năm của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân hiểu rõ tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, BHTN, từ đó nâng cao ý thức tự giác, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và hạn chế hưởng BHXH một lần. Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHXH, BHYT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo rà soát, kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cấp huyện, cấp theo đúng quy định; đồng thời, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo. Xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương và trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT tại địa phương…

Theo BHXH tỉnh Hậu Giang

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>