Xây dựng đô thị Long Mỹ văn minh, từng bước hiện đại

23/01/2020 | 11:23 GMT+7

Ông Lê Văn Tông (bìa trái) khảo sát công trình xây dựng cơ bản.

Trong năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thị xã Long Mỹ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do thiệt hại bởi thiên tai, dịch tả heo châu Phi, vốn đầu tư công còn hạn chế, thị trường nông sản bấp bênh đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là bà con nông dân. Trong tình hình khó khăn như thế, mặc dù còn những yếu kém, bất cập trong chỉ đạo, điều hành, nhưng với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy đảng, chính quyền đã đoàn kết tập trung chỉ đạo, thực hiện bằng nhiều giải pháp hiệu quả trên các lĩnh vực; sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân thị xã đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu do Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2019 của Thị ủy đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên một bước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt gần 1.700 tỉ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả phấn khởi và có bước tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm trên 2%. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đã hoàn thành tốt và được tỉnh xếp hạng Nhất so với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đây là năm thứ hai liên tiếp (năm 2018 và năm 2019), thị xã Long Mỹ đã đạt hạng Nhất đối với hai mặt công tác này. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, hoạt động ngày càng có hiệu quả và tích lũy thêm kinh nghiệm. Đặc biệt, sau gần 4 năm triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 31/3/2016 của Tỉnh ủy Hậu Giang về xây dựng thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, Đảng bộ và Nhân dân thị xã đã nỗ lực xây dựng thị xã Long Mỹ đạt chuẩn đô thị loại III và được Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận. Đây là thành tích rất đáng tự hào của Đảng bộ và Nhân dân thị xã Long Mỹ, đánh dấu bước phát triển đô thị của thị xã.

Công trình Trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ vừa được xây dựng và chuẩn bị đi vào hoạt động.

Những kết quả đạt được trong năm 2019 do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản là phát huy được sự đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo của các ngành, các cấp; sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy đảng; vai trò điều hành đầy trách nhiệm, có trọng tâm, trọng điểm của chính quyền và sự vào cuộc tích cực của Mặt trận, các đoàn thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần nhanh chóng khắc phục. Đó là việc cụ thể hóa một số chỉ thị, nghị quyết của cấp trên còn chậm, tổ chức thực hiện chưa khoa học. Cấp ủy một vài nơi chưa quan tâm đúng mức đến công tác cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ chậm được nâng lên, phương thức lãnh đạo chưa đổi mới nhiều, còn trông chờ cấp trên, thiếu năng động…

Một góc thị xã Long Mỹ nhìn từ trên cao.

Năm 2020 sẽ có nhiều sự kiện chính trị diễn ra, nhất là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cũng là năm được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua. Trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình, Thị ủy đề ra mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Trong thời gian tới, để thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra, các ngành, các cấp cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp khoa học, hiệu quả, khả thi để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Nhiệm vụ năm 2020 rất nặng nề, đòi hỏi các ngành, các cấp phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện quyết liệt và đồng bộ, vận động đông đảo Nhân dân tham gia để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Thị ủy đã đề ra, kết thúc thắng lợi nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề vững chắc phát triển đô thị Long Mỹ theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng lòng mong mỏi của Nhân dân.

 

LÊ VĂN TÔNG Bí thư Thị ủy Long Mỹ

Viết bình luận mới