HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
102,775,080 lượt truy cập

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

10/09/2019 | 08:14 GMT+7

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh có nhiều sáng tạo, đổi mới đã giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua. Đây là đánh giá của ông Cam Quang Vinh (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, về kết quả kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay.

Những sáng tạo, đổi mới đó là gì, thưa ông ?

- Điều đó thể hiện thông qua việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29 ngày 15/5/2017 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng”, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ là một trong những nhóm giải pháp được nêu trong chỉ thị này. Đây được xem là khâu đột phá, cách làm mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh.

Bởi từ khi thành lập tỉnh đến hết tháng 4-2017, Tỉnh ủy chưa ban hành chỉ thị về công tác kiểm tra, giám sát và chỉ tiêu kiểm tra, giám sát có định lượng vào Nghị quyết công tác năm của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, hàng năm, các cấp ủy đã cụ thể hóa thành chỉ tiêu cấp mình để tổ chức triển khai, thực hiện đạt kết quả tích cực.

Điều mà ông tâm đắc trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua ?

- Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh từ khi thực hiện Chỉ thị số 29 đã có chuyển biến toàn diện trong tư tưởng, nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, giúp cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa.

Mặt khác, việc xử lý kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng đảm bảo tính công minh, chính xác và kịp thời, tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật giảm từng năm. Cụ thể năm 2017 giảm 59 so năm 2016 (140/199); năm 2018 giảm 22 so năm 2017 (118/140); 9 tháng đầu năm 2019 giảm 5 đảng viên so cùng kỳ năm 2018 (70/75).

Đạt hiệu quả tích cực như thế cũng là nhờ công tác phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các tổ chức đảng, thưa ông ?

- Đúng vậy! Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 15 quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng với các tổ chức đảng và cơ quan liên quan. Đồng thời chỉ đạo UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy cấp mình xây dựng và ban hành quy chế phối hợp cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Đáng ghi nhận là các quy chế phối hợp ban hành đều đảm bảo quy định của Điều lệ Đảng, nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; việc phân công trách nhiệm giữa các bên được cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Trong khi đó, các cơ quan, tổ chức đảng đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Cho nên tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Hàng năm, trong hội nghị tổng kết đều có đánh giá nội dung công tác phối hợp về kiểm tra, giám sát để đánh giá những mặt làm được và chưa làm được để bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong quy chế phối hợp. Từ đó làm cơ sở tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát.

Thưa ông, phải thừa nhận rằng công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn nhiều hạn chế ?

- Bên cạnh những kết quả tích cực thì công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua vẫn còn tồn tại không ít hạn chế. Theo đó, một số nơi các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; trình độ năng lực của một số cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

UBKT một số đơn vị chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp còn ít; nội dung kiểm tra về lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản chưa nhiều. Ngoài ra, việc xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên có trường hợp xử lý chưa đúng tính chất, mức độ vi phạm; có đơn vị thực hiện quy trình, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật chưa chặt chẽ.

Tới đây, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm nào để góp phần khắc phục các hạn chế trên, thưa ông ?

- Cấp ủy các cấp cần tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cũng như tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để chủ động đề ra biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả.

Cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo, chủ trì sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ. Trong đó, chú trọng sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp chỉ đạo thực hiện có kết quả.

UBKT các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng”. Tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; nhất là tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên là người đứng đầu địa phương, đơn vị có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời làm hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ mình phụ trách. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và vai trò giám sát của Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Xin cảm ơn ông !

G.NGUYỄN - T.NGHĨA thực hiện

Viết bình luận mới