Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn vớisản xuất, kinh doanh

18/10/2019 | 07:58 GMT+7

Mười năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với lãnh đạo sản xuất, kinh doanh. Cụ thể về nội dung này, ông Đặng Văn An (ảnh), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp, cho biết:

- Mười năm hoạt động, tôi cho rằng công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Các cấp ủy đã xác định rõ trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng định hướng và có bước phát triển; các chương trình công tác đề ra đều bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Cụ thể về sản xuất, kinh doanh dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy như thế nào, thưa ông ?

- Mười năm qua, các doanh nghiệp trong Khối tham gia sản xuất công nghiệp tăng bình quân 17,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 16,9%; dịch vụ có bước phát triển bình quân tăng 20,4%. Nộp ngân sách nhà nước hơn 12.000 tỉ đồng, chiếm hơn 70% ngân sách tỉnh và đóng góp an sinh xã hội hơn 2.500 tỉ đồng.

Hàng năm, các doanh nghiệp cũng giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động, riêng năm 2019 giải quyết cho hơn 23.000 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Có ý kiến cho rằng, doanh nghiệp trong Khối chưa quan tâm nhiều đến công tác xây dựng Đảng ?

- Thật ra hàng năm chúng tôi rất chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 100% cán bộ, đảng viên và 95% cho người lao động. Đây là nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp xác định là quan trọng hàng đầu đối với công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, ngay từ khi thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thực hiện có nề nếp công tác quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo các cấp tiến tới xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm. Công tác tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện khá tốt.

Ông có cho rằng, kết quả các mặt công tác trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân ?

- Chỉ nội lực Đảng bộ Khối thực hiện thì tôi nghĩ không đạt những thành tựu trên mà xuất phát từ nhiều yếu tố.

Đó là ngoài nỗ lực phấn đấu của cán bộ chuyên trách Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối còn là sự quan tâm thiết thực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là Thường trực Tỉnh ủy, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trong đó có sự phối hợp tuyên truyền của Đài Phát thanh - Truyền hình thông qua chương trình Diễn đàn doanh nghiệp hàng tháng đã tạo nên nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật trong các doanh nghiệp…

Mười năm nhìn lại, Đảng bộ Khối vẫn có những hạn chế cần khắc phục, điều này ông có ý kiến như thế nào ?

- Quá trình xây dựng và phát triển, chúng tôi vẫn thừa nhận là vai trò của Đảng ủy Khối trong tham mưu Tỉnh ủy, làm cầu nối với UBND tỉnh về hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển còn ít, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Một số tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Chỉ thị số 07 ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; một số doanh nghiệp chưa phát huy được vai trò lãnh đạo; có chủ doanh nghiệp ngán ngại, né tránh thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể…

Ông có định hướng gì thời gian tới đối với việc toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 ?

- Trước tiên, Đảng bộ sẽ tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ, công tác quản lý và phát triển tổ chức đảng, đảng viên.

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tăng cường nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội bằng những việc làm thiết thực…

Mười năm qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tổ chức 40 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho hơn 987 quần chúng ưu tú; 25 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 750 đảng viên mới. Thành lập mới 23 chi bộ cơ sở, giải thể 8 chi bộ cơ sở do không đủ điều kiện; kết nạp hơn 750 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Khối có 34 tổ chức cơ sở đảng với hơn 1.294 đảng viên.

 

Xin cảm ơn ông !

T.THỨC thực hiện

Viết bình luận mới