HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
86,526,123 lượt truy cập
  • Tìm hiểu pháp luật: Hỏi, đáp về Luật An ninh mạng
  • 07:42, 04/06/2019
  • Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 05 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Luật gồm có 7 Chương và 43 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
  • Tìm hiểu pháp luật: Hỏi, đáp về Luật Bảo vệ môi trường
  • 08:05, 21/05/2019
  • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 07 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014. Luật gồm có 20 Chương, 170 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.