HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
82,788,764 lượt truy cập
  • Tìm hiểu pháp luật: Hỏi, đáp về Luật Bảo vệ môi trường
  • 08:05, 21/05/2019
  • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 07 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014. Luật gồm có 20 Chương, 170 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
  • Tìm hiểu pháp luật: Hỏi, đáp về Luật Khiếu nại
  • 07:36, 09/05/2019
  • Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, Luật gồm 8 Chương, 70 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.
  • Cầu Kênh Tắc thi công chậm
  • 07:47, 19/05/2017
  • Cầu Kênh Tắc, nằm trên trục đường 19 Tháng 8, thuộc ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, được khởi công từ năm 2013, sau gần 2 năm chỉ làm được 3 trụ chính rồi tạm dừng để điều chỉnh