Phát huy kết quả công tác tư pháp những tháng cuối năm

21/10/2019 | 08:10 GMT+7

9 tháng đầu năm, các lĩnh vực công tác tư pháp ở tỉnh được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Triển khai văn bản pháp luật do UBND tỉnh tổ chức.

Nhận xét chung, lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết đó là công tác thẩm định văn bản quy phạm ngày càng được nâng chất, ý kiến góp ý, thẩm định của sở được các ngành đánh giá cao và tiếp thu, chỉnh sửa. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 19 chương trình, kế hoạch và sở ban hành 28 chương trình, kế hoạch để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong kỳ, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong khi đó, trợ giúp pháp lý được tiến hành thường xuyên, hướng về cơ sở; việc trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp cơ bản khắc phục được tình trạng trễ hẹn (9 tháng đầu năm trả kết quả đúng hạn đạt 97,55%)...

Sở cũng đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, theo dõi hoạt động của luật sư, hoạt động công chứng và đấu giá tài sản.

Theo đó, đã kiểm tra tổ chức và hoạt động của 3 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn, gồm Văn phòng Luật sư Ngọc Mẫn, Văn phòng Luật sư Tiên Thanh và Văn phòng Luật sư Phan Hùng; đề nghị cơ quan liên quan phối hợp cung cấp thông tin đối với một trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; thu hồi giấy đăng ký hoạt động của một văn phòng luật sư.

Hoạt động công chứng nở rộ thời gian qua cũng được đơn vị theo dõi sát. Sở đã  đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin về công chứng viên 3 trường hợp; yêu cầu cung cấp thông tin về công chứng viên đối với 55 trường hợp. Qua quản lý nhà nước về lĩnh vực này, đã xóa tên công chứng viên khỏi và thu hồi thẻ công chứng viên đối với 5 trường hợp. Sở kịp thời phúc đáp theo yêu cầu của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đối với nhiều trường hợp liên quan đến hoạt động công chứng; thẩm tra, xác minh một trường hợp liên quan đến lĩnh vực công chứng.

Liên quan đến giao dịch bất động sản thời gian gần đây, sau khi có yêu cầu, sở đã báo cáo rất cụ thể để UBND tỉnh nắm, chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bất động sản trên địa bàn.

Phát huy kết quả đấu giá tài sản những tháng đầu năm, tổng hợp 9 tháng qua, các tổ chức đấu giá tài sản ở tỉnh đấu giá thành 28 vụ, giá trúng đấu giá trên 338 tỉ đồng. Theo đó, chênh lệch giá bán so với giá khởi điểm trên 148 tỉ đồng với thù lao dịch vụ đấu giá thu được trên 894 triệu đồng.

Theo sở này, tuy có nhiều kết quả nổi bật nhưng công tác tư pháp cũng có những hạn chế cần khắc phục. Cụ thể phổ biến, giáo dục pháp luật ở tỉnh tại một số cơ quan, đơn vị chưa đi vào chiều sâu, việc tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật chưa được thường xuyên; chất lượng một số cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý chưa đạt yêu cầu do người dân tham dự không nhiều.

Lãnh đạo Sở Tư pháp thông tin, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhưng từng lúc, từng nơi sự quan tâm đầu tư cho công tác này (từ nhiều phía) chưa nhiều; chưa triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và quyết liệt; nguồn lực xã hội tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật rất hạn chế nên ảnh hưởng đến hoạt động xã hội hóa công tác này.

Vì vậy, những tháng cuối năm, sở sẽ nâng cao hiệu quả công tác trên bằng cách tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi; sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật đã ký kết với các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiệu quả, thiết thực.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện công văn của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014. Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh định hướng phát triển các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp nhu cầu công chứng của từng địa bàn cấp huyện, bảo đảm tổ chức hành nghề công chứng phát triển gắn với địa bàn dân cư.

Tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kiểm tra việc thực hiện quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành.

Sở cũng tiến hành song song việc theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong ngành thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định. Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế…

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới