100% cán bộ chủ chốt Mặt trận các cấp đảm bảo các tiêu chuẩn về chuyên môn, chính trị

10/07/2019 | 07:10 GMT+7

(HG) - Nhằm xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận hoạt động chuyên nghiệp, tâm huyết, trong nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đề ra chỉ tiêu 100% cán bộ chủ chốt Mặt trận các cấp đảm bảo các tiêu chuẩn về chuyên môn, chính trị; chủ tịch Mặt trận cấp tỉnh, huyện và từ 80% trở lên chủ tịch Mặt trận cấp xã là ủy viên ban thường vụ cùng cấp (số còn lại là ủy viên ban chấp hành).

Bên cạnh đó, sẽ phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách các cấp và trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu vực được đào tạo, bồi dưỡng những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Giải pháp để thực hiện là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận, trong đó chú trọng cán bộ Mặt trận cấp cơ sở; tích cực hướng dẫn hoạt động, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ chính sách phù hợp cho ban công tác Mặt trận khu dân cư. Tăng cường các hình thức học tập, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thi cán bộ Mặt trận giỏi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Mặt trận các cấp...

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới