Kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo

24/02/2020 | 08:55 GMT+7

Trao đổi về nhiệm vụ được giao trong phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Cam Quang Vinh (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cho biết:

- Thực hiện Hướng dẫn số 07 ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBKT các cấp sẽ tham mưu cấp ủy tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm chặt tình hình để kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên liên quan đến nhân sự khóa mới.

Cụ thể những nội dung trọng tâm mà UBKT các cấp tham gia thực hiện, thưa ông ?

- Theo đó, chúng tôi sẽ tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội theo phân cấp quản lý cán bộ; tập trung nhận xét, đánh giá về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, năng lực lãnh đạo, quản lý, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm đối với cán bộ, đảng viên.

Tham gia phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu, cụ thể là chủ động nắm danh sách đại biểu dự đại hội cấp mình cũng như chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm về nguyên tắc, thủ tục bầu cử để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận; tham mưu cho cấp ủy triệu tập đại hội xem xét không triệu tập đến dự đại hội đối với những đảng viên vi phạm tư cách.

UBKT các cấp còn tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới. Trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp dưới; tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; các đảng bộ thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. Đồng thời, hướng dẫn công tác nhân sự UBKT các cấp ủy trực thuộc và tham mưu cấp ủy xây dựng đề án nhân sự UBKT khóa mới đúng quy định.

Thưa ông, UBKT Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo UBKT các cấp triển khai, thực hiện những nội dung trọng tâm đó như thế nào ?

- UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo UBKT các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đối với các đảng bộ trực thuộc; các chi bộ, đảng bộ cơ sở được Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo đại hội.

Kiểm tra, giám sát việc giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là liên quan đến nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới; việc kết luận, xử lý vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý mà còn để kéo dài. Kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị giới thiệu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, về tư cách đại biểu sau khi được bầu (theo tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội - PV).

Chúng tôi còn chỉ đạo UBKT các cấp ủy trực thuộc triển khai quán triệt Hướng dẫn số 08, 09 ngày 14/2/2020 và Hướng dẫn số 10 ngày 15/2/2020 của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT các cấp; yêu cầu UBKT phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức cấp ủy tham mưu cấp ủy chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy khóa mới, trong đó có nhân sự UBKT và nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên.

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, tình hình đơn, thư tố cáo liên quan đến nhân sự sẽ “tăng nhiều”. Vậy, UBKT các cấp sẽ tham mưu cho cấp ủy giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ra sao, thưa ông ?

- Thực tế cho thấy, trước mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp, số lượng đơn thư, ý kiến, tố cáo đều tăng, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự các cấp. Bởi công tác nhân sự luôn được xem là khâu rất quan trọng của mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Do đó, UBKT các cấp cần quan tâm thực hiện và tham mưu cấp ủy làm tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết phải thực hiện đúng các quy định, nhanh chóng và kịp thời.

Đồng thời, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, đó là “UBKT Trung ương và UBKT các cấp phải chú trọng giải quyết đơn thư, các vụ việc, bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Trung ương khóa XIII theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh với tình trạng lợi dụng dịp tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội”.

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới