Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi

30/01/2020 | 17:49 GMT+7

Điều đó được khẳng định tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức mới đây.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các tỉnh, thành phố đều khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo trực tuyến ở điểm cầu Hậu Giang.

Khẳng định năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đánh giá: “Trải qua 90 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại”.

Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…

Cũng nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến, đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, uy tín và vị thế quốc tế ngày càng cao.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo còn làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh, dẫn chứng ngay từ đầu thành lập, Đảng bộ thành phố luôn ở “đầu sóng ngọn gió” nhưng vẫn một dạ kiên trung, bất khuất, biết dựa vào trí tuệ, sức mạnh lòng dân để chiến đấu và chiến thắng.

Cũng theo ông Trần Lưu Quang, trong thực tiễn lãnh đạo và quản lý từ khi thành lập đến nay, thành công rất đáng được ghi nhận là Đảng bộ thành phố dù phải đối mặt với không ít các hạn chế, khó khăn, có lúc rất căng thẳng nhưng với quyết tâm, chủ động, sáng tạo, lắng nghe ý kiến quần chúng, cùng đồng tâm hiệp lực tìm giải pháp cụ thể hợp lòng dân cũng như xu thế phát triển… đã từng bước chuyển biến, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

“90 năm dưới cờ Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần kiến tạo nhiều mô hình mới, góp thêm tư liệu thực tiễn sinh động để hình thành đường lối đổi mới và thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước”, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Sau 16 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang luôn phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, giữ gìn mối quan hệ máu thịt “Đảng tin dân, dân tin Đảng”. Từ đó, tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp tỉnh nhà vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đưa Hậu Giang ngày càng phát triển. Đây là minh chứng sinh động về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của các cấp ủy đảng trong tỉnh thời gian qua.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng cho biết, nhờ Đảng và chính quyền các cấp luôn được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm của tỉnh đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tỉnh nhà từng bước được cải thiện, không ngừng nâng lên.

“Đến nay, tỉnh thực hiện hoàn thành và vượt 2 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, tỉnh công nhận 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tổng số 53 xã, trong đó có 1 xã nông thôn mới nâng cao; đồng thời được Trung ương công nhận 3 đơn vị cấp huyện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thị xã Long Mỹ là đô thị loại III, thành phố Vị Thanh là đô thị loại II và thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố thuộc tỉnh”, ông Lữ Văn Hùng thông tin.

Luôn kiên định, nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nói trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ bản chất cách mạng, khoa học của một Đảng chân chính nhất, khẳng định là một Đảng duy nhất tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt đứng trước nhiều vấn đề mới, phức tạp diễn ra trong và ngoài nước phải xử lý, giải quyết, Đảng luôn kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. “Trải qua chặng đường 35 năm, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay”, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

 Tuy nhiên, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý công cuộc đổi mới vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ tụt hậu vẫn còn, đòi hỏi Đảng phải vững vàng bản lĩnh, tiếp tục nâng cao tầm trí tuệ để lãnh đạo giải quyết những khó khăn mới đặt ra, tiếp tục đưa đất nước phát triển.

“Trong mọi hoàn cảnh, phải vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới. Tiếp tục đổi mới, phát triển lý luận của Đảng lên một tầm cao mới; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Đội ngũ cán bộ của Đảng cũng cần tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong những chặng đường tiếp theo. Đảng cần phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, ý chí, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển của toàn dân tộc để thực hiện tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo còn góp phần làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam, nhất là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là định hướng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển con người Việt Nam toàn diện, thực hiện chính sách xã hội vì con người.

Cùng với đó là thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chú trọng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân…

Nhiều ý kiến còn nhấn mạnh, xây dựng Đảng gắn với bảo vệ Đảng là quy luật trong quá trình phát triển của Đảng, làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là Đảng chân chính, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, lương tâm và danh dự của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những yêu cầu cấp thiết và luôn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Một trong những điều quan trọng nhất về mặt đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên đó là mỗi suy nghĩ, hành động phải luôn đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của Nhân dân lên trên hết.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, các tham luận tại hội thảo đã kế thừa những nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời tiếp cận nhiều tư liệu mới. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu tổng hợp theo từng vấn đề cụ thể, phản ánh khá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về lịch sử cũng như những bước phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong đợi…

Bài, ảnh: NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới