HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
55,743,778 lượt truy cập

Việc của chính mình !

26/09/2012 | 05:48 GMT+7

Tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bàn việc triển khai Quyết định 756-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các thành viên đã thảo luận sôi nổi về triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên sao cho thật hiệu quả để vấn đề học tập và làm theo thực sự thấm vào mỗi tổ chức, cá nhân, làm chuyển biến trong mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi con người.

 

Công việc trong năm 2012 là phải tổ chức học tập, thảo luận các  chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh cũng như triển khai xây dựng, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí phấn đấu, rèn luyện của mỗi tổ chức, cá nhân.

 

Đây không phải là công việc mới, mà trong 5 năm triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên đã làm. Tuy nhiên, trên thực tế đánh giá hạn chế của quá trình thực hiện, chỉ rõ một số nơi còn làm mang tính hình thức và không hiệu quả xuất phát từ chính trong mỗi tổ chức, cá nhân; nhận thức chưa đầy đủ, đúng đắn và chưa thấy trách nhiệm của mình về việc thực hiện Cuộc vận động và Chỉ thị số 03-CT/TW. Điều đó xuất phát từ việc một số đơn vị còn nhận thức đơn giản rằng chỉ cần triển khai theo đúng những bước hướng dẫn về “kỹ thuật” từ Trung ương đến địa phương đầy đủ là “hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

 

Do vậy, trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, việc cần thiết là phải làm sao cho mỗi tổ chức, cá nhân thấy đây là việc làm của chính mình. Nếu nhận thức đúng như vậy, thì mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị… sẽ có phương thức triển khai hiệu quả việc học tập chuyên đề của năm phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị chứ không rập khuôn máy móc hình thức. Mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên sẽ thấy được những ưu điểm để phát huy, những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục, để việc “làm theo” đạt kết quả cụ thể chứ không phải đơn vị nào, cá nhân nào cũng cùng chung một bản rèn luyện gần giống nhau, dẫn đến việc thực hiện đạt kết quả nửa vời hoặc không đạt kết quả cụ thể. Nếu nhận thức như vậy, thì mỗi tổ chức, cá nhân sẽ thấy rõ việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW là một việc làm vừa giải quyết những vấn đề mang tính cấp bách nhưng cũng vừa mang tính thường xuyên, cơ bản, lâu dài, không chỉ của Đảng, mà của mỗi người. Với tổ chức đảng và đảng viên, trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị cần gắn với những nội dung cơ bản được đưa ra trong nghị quyết hội nghị này. Tinh thần là giải quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay với 3 nội dung trọng yếu; trong đó nội dung trọng tâm, xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất, theo lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 

Việc thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ khâu mấu chốt nhất và cũng khó khăn nhất chính là tự phê bình và phê bình. Chính vì vậy, nếu xem việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW là “của chính mình”  ở mỗi tổ chức, cá nhân, thì việc tự phê bình và phê bình phải được xem là “việc của chính mình” khi thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW trong mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên. Bởi, với Bác Hồ, tự phê bình và phê bình đã được Người thực hiện một cách nghiêm túc và đầy trách nhiệm, nên cần được mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên học và làm theo, không chỉ trong giai đoạn hiện nay, mà mãi mãi về sau.

 

VÕ MINH TÂM

Viết bình luận mới