HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,341,893 lượt truy cập

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo khách quan, tinh gọn, hiệu quả

12/10/2018 | 10:02 GMT+7

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đánh giá, việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18), bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy; phát huy trách nhiệm người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bảy (đứng), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, cho biết:

- Quá trình tiếp nhận và triển khai, chúng tôi quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp trong huyện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ để sắp xếp, bố trí lại các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho phù hợp, đảm bảo khách quan, tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Cụ thể đến nay huyện đã làm được những việc gì, thưa ông ?

- Huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, đề án theo lộ trình: thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện được Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng ý; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ sắp xếp sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện. Đề ra lộ trình theo sự chỉ đạo của tỉnh về việc hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện và một số chức danh khác.

UBND huyện đã có đề án, lộ trình cụ thể sắp xếp các cơ quan khối nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đúng theo sự chỉ đạo của tỉnh, trong đó có phương án sắp xếp bộ máy của UBND huyện còn lại 10 phòng chuyên môn so với 12 phòng hiện nay.

Căn cứ kế hoạch, đề án của Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan tham mưu và các cấp ủy trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch, giải pháp, phương án từng bước thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, sự chỉ đạo của tỉnh.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn; khẩn trương, kiên quyết sắp xếp, sáp nhập các ấp không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Có thể gọi đây là lần đầu tiên có sự cơ cấu lại bộ máy tổ chức khá toàn diện, ông nhận thấy quá trình này có những khó khăn gì ?

- Đây không phải lần đầu tiên, mà việc sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy đã có chỉ đạo từ lâu, nhiều nơi đã thực hiện thí điểm. Nhưng cái mới lần này là Trung ương đã có nghị quyết riêng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Và trong quá trình triển khai thực hiện gắn với thực hiện Kết luận số 64 ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) chúng tôi cũng gặp một số cái khó.

Cụ thể, do các đơn vị dự kiến sau khi sáp nhập có quy mô lớn, nhiều lĩnh vực công việc, nhiều chức năng khác nhau nên lúc đầu gặp khó khăn trong phân công cán bộ phụ trách và công tác phối hợp. Thực hiện kiêm nhiệm và giảm số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng hiện nay cũng đang khó do số lượng dôi dư nhiều, khó bố trí trong khi cán bộ vẫn đủ chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, không vi phạm kỷ luật.

 Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn không tránh khỏi băn khoăn, lo lắng, nhất là ở các cơ quan, đơn vị phải sáp nhập, nhất thể hóa, tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ấp.

Nhưng huyện cũng phải quyết tâm làm đạt kết quả, hiệu quả cao, thưa ông ?

- Đúng! Chúng tôi chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh, sẽ tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả và không được nóng vội. Việc thực hiện thành công nghị quyết sẽ giúp nâng cao chất lượng hoạt động, điều hành, quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, thu hút nhân tài, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Quá trình làm, chúng tôi trao đổi và xin ý kiến Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, chất lượng và hiệu quả. Khi sắp xếp phải vì tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan đó mà chọn người chứ không phải vì người mà chọn tổ chức; phải lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, trí tuệ, có sức khỏe và có tâm, có tầm. Song song với đó là phải vừa sắp xếp, vừa luân chuyển, đào tạo cán bộ và nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới trên cơ sở quy hoạch cán bộ được phê duyệt.

Hiện nay, huyện Châu Thành đã sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Y tế với Bệnh viện Đa khoa thành Trung tâm Y tế huyện. Việc sáp nhập cũng đã đem lại những thuận lợi, đó là giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, tinh gọn bộ máy lãnh đạo.

 

 

Xin cảm ơn ông !

TRÍ THỨC thực hiện

Viết bình luận mới