LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 06/09/2014

LỊCH MẤT ĐIỆN
Từ ngày 08/9 đến ngày 14/9/2014.

Ngày

Khu vực

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Phạm vi mất điện

Lý do

Thứ hai
08/9/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

07h30

17h00

Một phần xã: Vị Bình, Vĩnh Trung, Vĩnh Tường, Vĩnh Thuận Tây- huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành

07h30

17h00

Một phần xã: Phú Tân, Đông Thạnh- huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

TX Ngã Bảy

07h30

17h00

Một phần Phường Hiệp Thành - TX Ngã Bảy.

Cắt điện do công tác

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần xã: Phương Bình, Bình Thành - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Thứ ba 09/9/14

TP Vị Thanh

07h30

17h00

Một phần phường 1, 4 - TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

17h00

Một phần xã Vị Bình- huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h30

17h00

Một phần: xã  Trường Long Tây - huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Một phần: xã Phú Tân, TT Ngã Sáu- huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần xã: Tân Long, Long Thạnh, Phương Bình, Tân Bình - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Thứ tư
10/9/14

TP Vị Thanh

07h30

17h00

Một phần: Phường 3 - TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

17h00

Một phần: xã Vị Thắng - huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h30

17h00

Một phần xã Trường Long A - huyện Châu Thành A

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Một phần xã Phú Hữu, TT Ngã Sáu -huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

TX Ngã Bảy

07h30

17h00

Một phần Phường Lái Hiếu - TX Ngã Bảy.

Cắt điện do công tác

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần xã Phương Bình - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Thứ năm 11/9/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

07h30

17h00

Một phần xã Vĩnh Thuận Tây- huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h30

17h00

Một phần: xã Trường Long Tây  - huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Một phần xã Phú Hữu- huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần xã Xà Phiên- huyện Long Mỹ

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần: xã Phụng Hiệp, Phương Phú;  TT Búng Tàu - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Thứ sáu 12/9/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành A

07h30

17h00

Một phần: Xã Thạnh Hoà-huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Một phần xã Đông Phước, Phú Hữu - huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần Thuận Hoà - huyện Long Mỹ

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần xã Phụng Hiệp, TT Cây Dương, TT Kinh Cùng - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

 

TP Vị Thanh

07h30

10h00

Một phần Phường 5, xã  Hoả Lựu; toàn Phường 1, 3, 4,  7, xã Vị Tân, Tân Tiến, Hỏa Tiến -TP Vị Thanh

Cắt điện do công tác

Thứ bảy 13/9/14

10h00

17h00

Một phần Phường 1 -TP Vị Thanh

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

10h00

Một phần TT Nàng Mau, xã Vị Trung, Vị Thuỷ-huyện Vị Thuỷ

Cắt điện do công tác

07h30

17h00

Một phần xã Vĩnh Thuận Tây- huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành

 

 

Không mất điện

 

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần xã Hiệp Hưng - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Chủ Nhật 14/9/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành A

07h30

17h00

Một phần TT Một Ngàn, toàn bộ TT Bảy Ngàn, xã  Tân Hoà, Trường Long Tây, Trường Long A -huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

 

 

Không mất điện

 

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

 

 

Không mất điện