LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 13/10/2014

LỊCH MẤT ĐIỆN
Từ ngày 06/10 đến ngày 12/10/2014.

Ngày

Khu vực

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Phạm vi mất điện

Lý do

Thứ hai
06/10/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

07h30

17h00

Một phần xã TT Nàng Mau - huyện Vị Thuỷ.

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h30

17h00

Một phần xã Thạnh Hoà - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Một phần xã Tân Phú - huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần xã Thuận Hưng - huyện Long Mỹ

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

07h30

17h00

Một phần xã Long Thạnh - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần xã Hoà An, Tân Bình - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Thứ ba 07/10/14

TP Vị Thanh

07h30

17h00

Một phần xã Vị Tân - TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

17h00

Một phần xã Vị Thắng - huyện Vị Thuỷ.

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h30

17h00

Một phần: xã Nhơn Nghĩa A, Tân Phú Thạnh - huyện Châu Thành A

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Xã Đông Phú - huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần TT Long Mỹ - huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

07h30

17h00

Một phần xã Long Thạnh - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần xã Hoà Mỹ, Bình Thành, Tân Bình - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Thứ tư
08/10/14

TP Vị Thanh

07h30

17h00

Một phần xã Tân Tiến - TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

17h00

Một phần TT Nàng Mau, xã Vĩnh Trung, Vĩnh Tường, Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h30

17h00

Một phần xã Tân Hoà, Thạnh Xuân - huyện Châu Thành A

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Một phần xã Đông Phước A - huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần xã Long Trị - huyện Long Mỹ

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

07h30

17h00

Một phần xã Long Thạnh - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần: xã Hoà Mỹ, Tân Bình - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Thứ năm 09/10/14

TP Vị Thanh

07h30

17h00

Một phần Phường 7, xã Vị Tân - TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

17h00

Một phần Vị Thuỷ - huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h30

17h00

Một phần xã Tân Hoà - huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Một phần xã Đông Phước A - huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một Phần xã Vĩnh Viễn A, Long Phú, TT Trà Lòng, - huyện Long Mỹ

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

07h30

17h00

Một phần xã Long Thạnh - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần xã Phương Bình - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Thứ sáu 10/10/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành A

07h30

17h00

Một phần xã Tân Phú Thạnh - huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Xã Đông Phú - huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần TT Long Mỹ - huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

07h30

17h00

Một phần xã Hiệp Lợi - TX Ngã Bảy

Cắt điện do công tác

Phụng Hiệp

 

 

Không mất điện

 

Thứ bảy 11/10/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành A

07h00

17h00

TT Một Ngàn, TT Rạch Gòi, TT Cái Tắc, TT Bảy Ngàn, xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh, Tân Hoà, Nhơn Nghĩa A, Trường Long Tây,Trường Long A - huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

11h00

Một phần xã Đông Phước - huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

TX Ngã Bảy

07h00

17h00

Một phần xã Hiệp Lợi - TX Ngã Bảy
Một phần xã Tân Long, Long Thạnh - huyện Phụng Hiệp.

 

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần TT Cây Dương, xã Hoà Mỹ, Bình Thành - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Chủ Nhật 12/10/14

TP Vị Thanh

06h00

17h00

Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 7, xã Vị Tân, Hoả Lựu, Tân Tiến, Hoả Tiến.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

06h00

17h00

TT Nàng Mau, xã Vị Bình, Vị Đông, Vị Thanh, Vị Thắng, Vị Thuỷ, Vị Trung, Vĩnh Thuận Tây, Vĩnh Trung, Vĩnh Tường.

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành

 

 

Không mất điện

 

Long Mỹ

06h00

17h00

Một phần xã Long Bình - huyện Long Mỹ

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

06h00

17h00

Xã Tân Bình, TT Kinh Cùng, một phần xã Hoà An, Bình Thành - huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác