Thăm dò ý kiến
LỊCH CÚP ĐIỆN
Ngày 04/06/2014

LỊCH MẤT ĐIỆN
Từ ngày 02/6 đến ngày 08/6/2014.

Ngày

Khu vực

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Phạm vi mất điện

Lý do

Thứ hai
02/6/14

TP Vị Thanh

07h30

16h30

Một phần phường 1-TP Vị Thanh

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vị Thuỷ - huyện Vị Thủy.

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h00

16h30

Một phần xã Trường Long A, Thạnh Xuân- huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Một phần xã Đông Thạnh, TT Ngã Sáu - huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần Thuận Hoà - huyện Long Mỹ

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h00

17h00

Một phần xã Phụng Hiệp, Phương Bình- huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Thứ ba 03/6/14

TP Vị Thanh

07h00

16h30

 Một phần xã Vị Tân- TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h00

16h30

Một phần xã Vĩnh Tường -huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h30

16h30

Một phần  TT Một Ngàn, xã Tân Phú Thạnh - huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Một phần TT Ngã Sáu,  xã Phú Hữu- huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần TT Long Mỹ- huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

16h30

Một phần xã Thạnh Hoà, Long Thạnh, - huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

07h30

11h30

Một phần xã Hiệp Hưng - huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

12h30

17h00

Một phần xã Hoà Mỹ - huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Thứ tư
04/6/14

TP Vị Thanh

07h30

16h30

 Một phần xã Vị Tân, phường 4- TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vị Thanh, TT Nàng Mau- huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

07h30

16h30

Một phần xã Trường Long A, Thạnh Xuân, TT Cái Tắc, Tân Phú Thạnh- huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

16h00

Một phần Xã Đông Phú- huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần Thuận Hoà , huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

07h30

16h30

Một phần: xã Đại Thành - TX Ngã Bảy.

Cắt điện do công tác

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần xã Phương Bình- huyện Phụng Hiệp.

Cắt điện do công tác

Thứ năm
05/6/14

TP Vị Thanh

07h30

16h30

Một phần Phường 7- TP Vị Thanh.

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h30

16h30

Một phần xã Vị  Thắng, Vĩnh Tường, Vị Bình, Vĩnh Trung - huyện Vị Thủy

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành

07h30

16h30

Một phần xã Đông Phú, Phú Hữu, Đông Phước A- huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần xã TT Long Mỹ- huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

16h30

Một phần xã Phương Bình- huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Thứ sáu 06/6/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành A

07h30

16h30

Một phần xã Trường Long A, Thạnh Xuân- huyện Châu Thành A.

Cắt điện do công tác

Châu Thành

07h30

17h00

Một phần xã Phú Tân, Phú Hữu, TT Mái Dầm- huyện Châu Thành.

Cắt điện do công tác

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần xã Thuận Hoà, Vĩnh Viễn- huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

14h30

Một phần xã Phương Bình- huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Thứ bảy 07/6/14

TP Vị Thanh

07h00

17h00

Một phần Phường 3, 5, xã Vị Tân, Hoả Lựu; toàn Phường 7, Tân Tiến, Hỏa Tiến -TP Vị Thanh

Cắt điện do công tác

Vị Thủy

07h00

17h00

Một phần TT Nàng Mau, xã Vị Trung, Vị Thắng-huyện Vị Thuỷ

Cắt điện do công tác

Châu Thành A

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành

 

 

Không mất điện

 

Long Mỹ

07h30

17h00

Một phần TT Long Mỹ- huyện Long Mỹ.

Cắt điện do công tác

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

07h30

17h00

Một phần xã Hoà An- huyện Phụng Hiệp

Cắt điện do công tác

Chủ Nhật 08/6/14

TP Vị Thanh

 

 

Không mất điện

 

Vị Thủy

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành A

 

 

Không mất điện

 

Châu Thành

 

 

Không mất điện

 

Long Mỹ

 

 

Không mất điện

 

TX Ngã Bảy

 

 

Không mất điện

 

Phụng Hiệp

 

 

Không mất điện