BẢO HIỂM XÃ HỘI

Năm 2012 điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

05/12/2011 14:00:35

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152, ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì từ ngày 01-01-2012, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là 24% trên mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 17% và người lao động đóng 7% BHXH. Tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) là 4,5% trên mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5% BHYT. Tỷ lệ đóng BHYT sẽ thay đổi khi Nhà nước có văn bản hướng dẫn điều chỉnh.

 

Tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 3% trên mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1% và ngân sách nhà nước hỗ trợ 1% BHTN. Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 20% trên mức thu nhập mà người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội.

HOÀNG ANH

Chuyên Đề