THỜI SỰ TRONG TỈNH

Đầu tư hoàn thiện chỉ tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho các xã nông thôn mới

04/07/2011 08:31:47

(HG) - Cuối tuần qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Nhơn cùng các sở, ban ngành liên quan và đơn vị tư vấn có cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án điều chỉnh quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh Hậu Giang đến năm 2020.


Trên cơ sở báo cáo tóm tắt dự án điều chỉnh quy hoạch cấp NS&VSMTNT tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 cho thấy, tỷ lệ cấp nước sạch nông thôn trong tỉnh ở mức thấp so với bình quân chung toàn quốc. Số dân sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh đạt xấp xỉ 82%; tỷ lệ gia đình có nhà tiêu chiếm 30,4% và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh còn ở mức thấp, chiếm 49,9% và chưa đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều kiện tự nhiên như sông ngòi, lượng mưa, trữ lượng nước ngầm tương đối thuận lợi, đây là cơ sở và tiền đề để thực hiện chỉ tiêu cấp nước sạch nông thôn trong tương lai.

 

Tuy nhiên, để từng bước đạt được các mục tiêu của chiến lược Quốc gia về NS&VSMTNT, trong đó có chỉ tiêu VSMTNT đòi hỏi phải đầu tư kinh phí thích đáng và trước mắt phải tiến hành ngay các quy hoạch, dự án cấp NS&VSMTNT cụ thể. Còn vấn đề quy hoạch NS&VSMTNT phải tiến hành bằng nhiều hình thức, có sự lồng ghép, phối hợp nhằm đảm bảo khai thác, sử dụng nguồn nước bền vững, bảo vệ cảnh quan và môi trường.

 

Tại cuộc họp, các sở, ban ngành liên quan, như Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch - Đầu tư đề nghị đơn vị thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch là Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ và VSMTNT (Bộ NN&PTNT) xem xét sửa chữa một số nội dung cho thống nhất về số liệu nhu cầu cấp nước cho các trạm y tế, trường học và các công trình công cộng; đánh giá kết quả về tình hình cung cấp nước sạch trong thời gian qua, nói rõ nguyên nhân vì sao phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch; phân định rõ ràng về tổng nguồn vốn đầu tư và phân bổ, dự kiến các nguồn huy động vốn trong từng giai đoạn… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Nhơn yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn chỉnh dự án để chủ đầu tư là Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh khẩn trương xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm sớm có cơ sở triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện phải quan tâm đầu tư hoàn thiện chỉ tiêu NS&VSMTNT cho các xã điểm được tỉnh chọn xây dựng nông thôn mới trước năm 2015; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân và công tác quản lý NS&VSMTNT…

 

NGUYỄN NGUYỄN

Chuyên Đề